Czy udział w zajęciach "wychowania do życia w rodzinie" odnotowuje się arkuszach ocen?
Udziału w zajęciach " wychowania do życia w rodzinie" nie odnotowuje się w arkuszu ocen.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.) - dalej r.w.ż.s., Minister Edukacji Narodowej wprowadził w sierpniu 2009 r. zmiany.
Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 ust. 1 r.w.ż.s. otrzymał brzmienie: "Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach".
Natomiast w myśl zapisów § 4 ust. 2 r.w.ż.s. uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach. Wynika z tych zapisów, że udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy.
W komentowanym § 4 r.w.ż.s. ust. 3 stanowi, iż zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
Na podstawie przytoczonego zapisu "wychowania do życia w rodzinie" nie odnotowuje się w arkuszu ocen. Ponieważ zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) wpisów w arkuszu ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów a podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej. Datę uchwały wpisuje się do arkusza ocen.

Bożena Barszczewska