Czy uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku i zdaje egzamin poprawkowy może otrzymać na świadectwie ocenę wyższą niż dopuszczającą np. bardzo dobrą?
Według mojej opinii przepisy prawa oświatowego nie ograniczają, że uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego może uzyskać jedynie ocenę dopuszczającą.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) – dalej r.z.o., śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Ponadto w § 18 r.z.o. zostało określone, że ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem jednak, że może być jednak zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. Wynika to z tego, że w § 21 r.z.o. zostało zawarte, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Taki egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Proszę zauważyć, że z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne oraz co istotne w kontekście zadanego pytania wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
W związku z powyższym uważam, że zakres pytań przygotowanych na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Krzysztof Lodziński