Pytanie
Słuchaczka ukończyła szkołę średnią St. Aloysius School, Sharman Crawford St, w Cork City, w Irlandii. Dostarczyła do sekretariatu tłumaczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej dokonane przez przysięgłego tłumacza.
Są to 2 dokumenty:
1. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły średniej i ukończeniu szkoły poprzez zdanie egzaminu końcowego w 2011 r.
2. Wykaz wstępnych ocen 2011 wystawiony przez Państwową Komisję Egzaminacyjną (tłumacz przysięgły zamieścił uwagę, "iż z informacji dostępnych na stronie internetowej Irlandzkiego Biura Informacji Publicznej wynika, że zdanie egzaminów zawartych w dokumencie, uprawnia do ubiegania się o miejsce w irlandzkich szkołach wyższych).
Czy wymagana jest nostryfikacja świadectwa?
Czy na podstawie ww. dokumentów możemy przyjąć słuchaczkę do szkoły policealnej?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Według mojej opinii słuchaczkę można przyjąć do szkoły, jeżeli na podstawie przedłożonych dokumentów można ustalić wymagane dane.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361) – dalej r.p.o.n.o.p., osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są szkół ponadgimnazjalnych na podstawie:
a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości, lub
b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
Jak zatem z tego wynika obecnie dyrektor szkoły przyjmuje cudzoziemca na podstawie znostryfikowanego świadectwa tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wcześniej z własnej inicjatywy wystąpił do kuratora oświaty o nostryfikację i aktualnie posiada taki znostryfikowany dokument. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zobowiązać cudzoziemca do uzyskania zaświadczenia o nostryfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443). Zatem, jeżeli cudzoziemiec nie posiada nostryfikowanego świadectwa zagranicznego, podstawą jego przyjęcia do polskiej szkoły publicznej jest świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej, a w przypadku braku takich dokumentów - rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w § 2 ust. 2 r.p.o.n.o.p. nawet zostało określone, że jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b r.p.o.n.o.p. nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo pełnoletni cudzoziemiec składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły lub placówki z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. Natomiast w przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
Krzysztof Lodziński