Czy projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół winien wnosić również zmiany w statutach niepublicznych placówek (niepubliczne przedszkole i szkoła)? Jakim zakresem powinien nas objąć?
Przepisy ramowych statutów szkół publicznych nie są obligatoryjne dla zapisów statutów szkół niepublicznych. Przepisy dotyczące tworzenia statutów szkół niepublicznych pozostawiają większą samodzielność i swobodę ich konstruowania. Jedynym warunkiem, który musi być spełniony, poza przepisami art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., jest ich zgodność z przepisami ustaw i rozporządzeń, regulujących proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy. Ramowe statuty przedszkola i szkoły podstawowej mogą być pomocne w opracowywaniu i aktualizacji statutu niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół uwzględnia zmiany w działalności i organizacji przedszkoli i szkół wynikające z obowiązujących aktualnie aktów prawnych. Dotyczy to chociażby zmian ustawy o systemie oświaty w sprawie wychowania przedszkolnego, udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, zmian klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych itd. W odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2008 r. na interpelację poselską nr 4821 stwierdza się: "Podstawą działania niepublicznej szkoły lub placówki jest statut nadany przez osobę prowadzącą. Statut szkoły lub placówki powinien być zgodny z wykazem treści ustalonym w art. 84 ust. 2 u.s.o. Treść tego przepisu, w przeciwieństwie do obejmującego szkoły i placówki publiczne art. 60 ust. 1, w sposób wyczerpujący wyszczególnia treść statutu szkoły (placówki) niepublicznej wskazując, że: statut powinien określać nazwę, typ szkoły lub placówki oraz ich zadania, oznaczenie osoby prowadzącej, wskazanie organów szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań, organizację szkoły lub placówki, a także zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Ponadto w statucie powinny znaleźć się postanowienia w zakresie praw i obowiązków pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki, oraz sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki. W szkołach i placówkach niepublicznych nie tworzy się organów społecznych, o których mowa w rozdziale 4 u.s.o., a więc rady szkoły (placówki), rady (przedstawicielstwa) rodziców oraz samorządu uczniowskiego, chyba że organ prowadzący, ustalając statut, uzna inaczej."
 
Bożena Barszczewska