Pracownik obsługi jest zatrudniony od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
Czy w przypadku skorzystania w 2010 r. z dni opieki nad dzieckiem do lat 14, zwolnienia lekarskiego i zwolnienia od pracy z tytułu wezwania do sądu, pracownik będzie miał prawo do "trzynastki" za 2010 r.?
Przepisy nie definiują pojęcia "przepracować". Wliczenie zatem okresów nieświadczenia pracy przez pracownika pozostaje w kompetencji pracodawcy.
Pracownicy samorządowi uprawnieni są do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej ustawa.
W myśl art. 2 ustawy pracownik nabywa prawo do trzynastki po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Pracownik, który przepracował krócej niż 12 miesięcy nabywa prawo do trzynastki w wymiarze proporcjonalnym pod warunkiem, iż okres tego zatrudnienia wynosił co najmniej 6 miesięcy. Przepracowanie 6 miesięcy nie jest wymagane w sytuacjach przewidzianych w art. 2 ustawy.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w pełnej wysokości przysługuje tym pracownikom, którzy przepracowali u pracodawcy pełny rok kalendarzowy. Jeżeli pracownik nie przepracuje całego roku kalendarzowego nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, o ile ten nie był on krótszy niż 6 miesięcy. Od ogólnej zasady w zakresie niezbędnego do przepracowania okresu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustawodawca przewiduje wyjątki, które umożliwiają wypłatę świadczenia pomimo nieprzepracowania przez pracownika 6 miesięcy w danym roku.
Wśród tych wyjątków nie zostało wyszczególnione zwolnienie lekarskie z powodu choroby, dni opieki nad dzieckiem, czy zwolnienie z pracy z tytułu wezwania do sądu. Przepisy ustawy nie definiują pojęcia "przepracować". Również orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii nie jest jednolite. W uchwale Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2005 r. (II PZP 9/05) sąd uznał, iż do stażu uprawniającego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się okresy pozostawania w stosunku pracy. Natomiast w uchwale z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03) zdaniem sądu warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego.
Wobec powyższego wliczenie okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika a zatem przyjęcie jednego z tych kierunków orzecznictwa należy do pracodawcy.

Agnieszka Kosiarz