Dodatek za wysługę lat.
Osoba zatrudniona jest w naszej szkole na dwie umowy o pracę:
1. jako nauczyciel wychowawca w wymiarze 5/30,
2. jako stróż nocny w internacie w wymiarze pełen etat.
Osoba ta ma ponad 20-letni staż pracy.
Czy należy jej płacić stażowe w wysokości 20% z obydwu umów, (czyli wychowawcy w internacie 20% i stróża 20%)?
Czy tylko z jednej umowy np. stróża 20%, a z umowy nauczycielskiej dopiero po przepracowaniu 3 lat (3%)?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
Jeżeli praca w szkole stanowi dla pracownika obsługi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

Oznacza to, że do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat w dodatkowym miejscu pracy nie wlicza się okresów zatrudnienia zaliczonych w podstawowym miejscu pracy. Zatrudnienie dodatkowe to zatrudnienie realizowane przez pracownika pozostającego w tym samym czasie w dwóch lub nawet w kilku stosunkach pracy, niezależnie od tego, czy jest to zatrudnienie u tego samego, czy u innego pracodawcy. Przyjęło się nazywać jeden z tych stosunków podstawowym (podstawowe miejsce pracy wskazuje pracownik), a drugie i kolejne - dodatkowym.
Przepisy nie zawierają regulacji pozbawiających pracownika niepedagogicznego dodatku stażowego w przypadku zatrudnienia w drugiej jednostce podlegającej samorządowi. Mając kilka odrębnych umów o pracę, u kilku odrębnych pracodawców, pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w każdej placówce, bowiem są to odrębne stosunki pracy.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
Z przepisów prawa wynika, że każdy zakończony okres pracy doliczany jest do dodatku za wysługę lat w każdym miejscu zatrudnienia. Wobec powyższego należy mu wypłacić dodatek za wysługę lat.

Wobec powyższego uznać należy, że zatrudnienie w wymiarze całego etatu jest dla pracownika zatrudnieniem podstawowym. Dla każdego ze stosunków pracy należy odrębnie obliczyć dodatek za wysługę lat, przy czym do dodatku w miejscu podstawowym wliczyć należy wszystkie zakończone i obecnie trwające stosunki pracy, natomiast do dodatkowego miejsca pracy- tylko zakończone.
 
Marta Handzlik