Czy obowiązkiem organu prowadzącego jest podjecie uchwały określającej przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia - art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, jeżeli w przepisie występuje sformułowanie "organ prowadzący może"?
Ustawodawca pozostawił w tym zakresie swobodę organowi prowadzącemu.
Z literalnego brzmienia zapisu art. 42a ust. 1 KN wynika, że organ prowadzący może, ale nie musi określić przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunków i trybu tego obniżenia. Ustawodawca przenosząc kompetencje z dyrektora szkoły na organ prowadzący miał na celu – jak się wydaje – przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie zasad obowiązujących w tym zakresie na obszarze działania danej j.s.t. w odniesieniu do oznaczonego kręgu adresatów (nauczycieli), pozostawiając jednocześnie swobodę w zakresie podjęcia decyzji w tej sprawie.

Agata Piszko