Czy organ prowadzący może odmówić zgody na opłacenie godziny realizowanej przez nauczyciela w ramach indywidualnego programu nauki?
Kiedy przesłałem komplet dokumentów z prośbą o pokrycie kosztów tej godziny otrzymałem odpowiedź, że zgodnie z rozporządzeniem organu prowadzącego nie ma podstawy prawnej do zapłacenia nauczycielowi za tego typu zajęcia.
Nie ma podstaw do odmowy finansowania przez organ prowadzący indywidualnego programu nauki.
Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program nauki. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Na podstawie tej dyspozycji ustawowej Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
Uczeń może realizować indywidualny program nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły.
Indywidualny program nauki oznacza kształcenie w zakresie jednego, kilku albo wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, zawartych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, zgodnie z programem uwzględniającym uzdolnienia, zainteresowania oraz możliwości edukacyjne ucznia.
Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-opiekuna, któremu ustala zakres jego obowiązków. Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone co najmniej po upływie jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
Indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, obowiązującego w danej klasie.
Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.
Organy prowadzące szkoły otrzymują środki finansowe miedzy innymi na pokrycie kosztów realizacji indywidualnego programu nauki w ramach corocznej subwencji oświatowej, która zapewnia realizację zadań szkolnych oznaczających zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 - Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1588).