Czy opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania będzie z mocy prawa wynosiła 1 zł?

Czy w związku z podpisaniem w dniu 26 czerwca 2013 r. przez prezydenta RP ustawy przedszkolnej, organy prowadzące powinny w swoich uchwałach dotyczących ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych zmienić zapis kosztu jednostkowego za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń ponad podstawę programową na 1 zł?

Na mocy art. 1 pkt 4 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw do art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., z dniem 1 września 2013 r. zostanie dodany ust. 5a w brzmieniu: "5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.". Zaś art. 14 ust. 5 pkt 1 będzie stanowił, że rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uchwały rad gmin podjęte na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał podjętych na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. w nowym brzmieniu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. Wskazany przepis w dalszej części stanowi, że w przypadku gdy ustalona w dotychczasowych uchwałach wysokość opłat za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.s.o., przekracza 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1 września 2013 r. wynosi 1 zł.

W związku z powyższym, jeżeli rada gminy nie podejmie nowej uchwały na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, nie będzie musiała zmieniać dotychczasowej uchwały przyjętej na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o. w dotychczasowym brzmieniu.

Od 1 września 2013 r. opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.s.o., będzie z mocy prawa wynosiła 1 zł.

Piotr Gąsiorek, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 17 lipca 2013 r.

Data publikacji: 26 lipca 2013 r.