Czy opiekunem stażu nauczyciela może być nauczyciel dyplomowany zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?
Nauczyciel dyplomowany zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może zostać opiekunem stażu.
 
Zgodnie z przepisem art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela opiekuna, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych w szkole. Oznacza to, iż nauczyciel, któremu dyrektor szkoły chce powierzyć obowiązki opiekuna stażu musi spełniać dwa podstawowe kryteria: - musi posiadać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, - być zatrudniony w szkole. Zadania opiekuna stażu ustawodawca określił przepisem art. 9c ust. 5 KN, należy do nich udzielanie nauczycielowi stażyście pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Tak więc opiekun stażu musi być świadomy, iż pełnienie tej funkcji wymaga osobistego zaangażowania i dyspozycyjności w okresie trwania stażu. Aby pełniona funkcja nie była spełnieniem formalnych wymagań ustawowych, a rzeczywistą pomocą nauczycielowi odbywającemu staż.
 
Bożena Barszczewska