Czy okres zwolnienia lekarskiego można zaliczyć nauczycielowi do rocznej przerwy między urlopami dla poratowania zdrowia?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 1.09.2012 r. do 31.06.2013 r. Od 1.09.2013 r. podjął pracę, a od 2.01.2014 r. do 21.07.2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od 1.09.2014 r. nauczyciel złożył wniosek o następny urlop dla poratowania zdrowia. Czy okres w/w zwolnienia lekarskiego zaliczamy do rocznej przerwy pomiędzy urlopami zdrowotnymi?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

Ustawa nie definiuje co należy rozumieć pod pojęciem „przerwy”, a w szczególności nie wskazuje, jakie stany faktyczne i ich okresy podlegają zaliczeniu, a jakie nie. Stąd należy uznać, że skoro pojęcie to nie zostało zdefiniowane w sposób szczegółowy, należy je interpretować w sposób potoczny. Zatem aby nauczyciel mógł skorzystać z kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia, musi minąć jeden rok kalendarzowy. Nie jest tu istotne, czy nauczyciel ten okres faktycznie przepracuje, czy też nie.

Krzysztof Lisowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 3 września 2014 r.

Data publikacji: 4 września 2014 r.