Czy niepubliczny żłobek wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych powinien otrzymać dotację na dzieci objęte opieką w tej placówce?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Czy niepubliczny żłobek wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych powinien otrzymywać dotację na dzieci objęte opieką w tym żłobku? Jaka powinna być wysokość tej dotacji i jaki jest tryb występowania o taką dotację?

Odpowiedź:

O ile dana gmina przewiduje dotowanie żłobków, określa w uchwale rady gminy sposób ubiegania się o udzielenie dotacji.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) podmioty prowadzące żłobek mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Dotacja ma charakter fakultatywny – każda gmina decyduje o dotowaniu lub niedotowaniu żłobków działających na jej terenie, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2012 r. (wyrok WSA z dnia 16 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 1460/2012)

Należy w związku z tym sprawdzić, czy rada gminy podjęła uchwałę o dotowaniu żłobków. Informacji można zasięgnąć w urzędzie gminy lub sprawdzić w wojewódzkim dzienniku urzędowym, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676 z późn. zm.).

O ile dana gmina przewiduje dotowanie żłobków, powinna także określić sposób ubiegania się o udzielenie dotacji, ponieważ warunki udzielania dotacji nie zostały uregulowane w ustawie i odsyłają do przepisów prawa miejscowego.

Joanna Lesińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.