Przy umowie z nauczycielem na zastępstwo od 1 września 2008 do 19 czerwca 2009 zostanie wypłacony ekwiwalent urlopowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
Czy nauczycielowi należy w tym wypadku wypłacić jeszcze świadczenie urlopowe z ZFŚS?
Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Świadczenie urlopowe należy więc wypłacić do końca sierpnia (choć nie ma przeciwwskazań, aby zrobić to wcześniej) nauczycielom zatrudnionym w danej szkole, czynnie świadczącym pracę. Jest ono zależne od wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danej szkole.
Świadczenie urlopowe nalicza się i wypłaca dla:
1. nauczyciela emeryta (rencisty), jeżeli jest zatrudniony w szkole, czyli czynnie świadczy pracę,
2. nauczyciela zatrudnionego również w innych szkołach (otrzyma on świadczenie we wszystkich szkołach - odpowiednio do wymiaru i okresu zatrudnienia w danej szkole),
3. nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym (świadczenie przysługuje za 6 miesięcy stanu nieczynnego),
4. nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę),
5. nauczyciela, którego stosunek pracy wygasł z mocy prawa - np.:
a) po upływie 6 miesięcy stanu nieczynnego,
b) w razie prawomocnego skazania,
c) w razie pozbawienia praw publicznych,
6. nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim i urlopie dla poratowania zdrowia.
Z powyższego wynika, iż nauczycielowi, z którym stosunek pracy został rozwiązany przed rozpoczęciem ferii letnich, świadczenie urlopowe przysługiwać nie będzie.

Marta Handzlik