Nauczyciel dyplomowany zatrudniony w szkole ponadgimnazjalnej na dwie umowy o pracę. Jedną - zgodnie z kwalifikacjami - w pełnym wymiarze 18/18, drugą jako nauczyciel stażysta zatrudniony za zgodą kuratora oświaty w wymiarze 2/18.
Czy nauczyciel ma prawo do dwóch świadczeń urlopowych przysługującym nauczycielom na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN?
Czy tylko jedno świadczenie przysługujące z pełnego wymiaru?
Czy osoba zatrudniona na dwie umowy o pracę jako nauczyciel w pełnym wymiarze zgodnie z kwalifikacjami oraz na 0,5 etatu w administracji szkolnej ma prawo do dwóch świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Jedno jako nauczyciel z KN, drugie (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia) jako pracownik zatrudniony z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole na podstawie dwóch umów o pracę przysługuje świadczenie urlopowe z obu tych stosunków pracy. Podstawowym kryterium przyznania świadczenia z funduszu jest sytuacja socjalna danego pracownika a nie fakt pozostawania w dwóch stosunkach pracy w danej placówce.
Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim czynnym nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu w danym roku szkolnym w szkole (art. 53 ust. 1a KN). Dotyczy to zatem także nauczyciela, który pozostaje w dwóch stosunkach pracy (na stanowisku nauczyciela) w szkole. Z obu umów o pracę przysługują mu bowiem odrębne uprawnienia i obowiązki. Zatem świadczenie urlopowe, nauczycielowi temu przysługuje w wysokości odpisu podstawowego z umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast świadczenie urlopowe z umowy w wymiarze 2/18 etatu należy wypłacić w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wymiaru i okresu zatrudnienia nauczyciela w roku szkolnym.
Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zatrudniony w szkole jest uprawniony na mocy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z funduszu działającego w tej szkole. Uprawnionymi do świadczeń z funduszu są osoby wymienione w art. 2 u.z.f.ś.s.
Jeżeli zatem nauczyciel jest zatrudniony w tym samym okresie jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w danej placówce jest uprawnionym na mocy u.z.f.ś.s. do korzystania ze świadczeń funduszu. Odrębną kwestią natomiast pozostaje przyznanie danego świadczenia z funduszu. Uprawnienie do korzystania ze świadczeń finansowanych z funduszu nie oznacza bowiem obligatoryjnego przyznania danego świadczenia. Przyznawanie świadczeń z funduszu obywa się z uwzględnieniem sytuacji socjalnej pracownika i jest to podstawowe kryterium, na podstawie którego pracownik otrzyma świadczenie. Sam fakt pozostawania w dwóch stosunkach pracy z pracodawcą nie uprawnia do podwójnego świadczenia socjalnego.

Agnieszka Kosiarz