Czy nauczyciel sprawujący funkcję radnego do rady gminy może otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze za dzień, w którym uczestniczy w pracach komisji stałych lub w obradach sesji rady gminy?
Czy zawarty w regulaminie pracy zapis - "Usprawiedliwioną przyczyną uniemożliwiającą stawienie się do pracy jest: imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się w administracji rządowej, samorządowej, w sądzie, prokuraturze, policji lub innego organu administracji państwowej w takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego." - jest poprawny?

Radny nie powinien otrzymywać wynagrodzenia za ten dzień. Radny otrzymuje bowiem w tym czasie dietę.
Z zapisu art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. wynika, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Zasadą wynikającą z powołanego zapisu jest zasada ekwiwalentności wynagrodzenia i pracy świadczonej przez pracownika. Przepisy usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy są skonkretyzowane w samych zapisach k.p., jak i w przepisach szczególnych, a zwłaszcza w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) - dalej r.s.u.n. Powołany przez autora zapis § 6 r.s.u.n., w świetle którego pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia – nie znajduje w tej sytuacji zastosowania. Kwestia zwolnienia radnego w przedmiotowej sytuacji uregulowana jest w zapisie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dalej u.s.g. Stosownie do powołanego zapisu pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. W świetle zapisu art. 25 ust. 4 u.s.g. radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej – na zasadach określonych przez radę.
Wobec powyższego uważam, że proponowany przez autora pytania zapis regulaminu pracy nie jest poprawny, gdyż nauczyciel nie zachowuje za ten dzień prawa do wynagrodzenia, niemniej jednak pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika na czas jego pracy w organach gminy – w tym komisjach, jeżeli jest ich członkiem wraz z czasem niezbędnym na dojazd i powrót.

Agata Piszko