Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w zespole szkól będącym placówką kształcenia ustawicznego. Do dnia 22 czerwca 2011 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku ze zmianami organizacyjnymi nauczycielowi zostanie wręczone wypowiedzenie stosunku pracy.
Kiedy pracodawca może to zrobić?
Czy pracownik korzysta z ochrony wypowiedzenia?
Czy można mu wypowiedzieć umowę w czerwcu 2011 r., gdyż szkoła jest placówką kształcenia ustawicznego?


Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony korzysta z ochrony zatrudnienia i nie można wypowiedzieć mu umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności. Umowę o pracę można najwcześniej wypowiedzieć po jego powrocie do pracy w czerwcu 2011 r. – jest to możliwe w przypadku zatrudnienia w placówce kształcenia ustawicznego.
W przypadku ochrony stosunku pracy nauczycieli kluczowe znaczenie ma podstawa nawiązania stosunku pracy. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony korzysta z ochrony zatrudnienia, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. i tym samym nie można wypowiedzieć mu umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności (tutaj – w czasie urlopu macierzyńskiego). Przepis art. 41 k.p. stosowany jest na podstawie art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Zasada dotycząca rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela z końcem roku szkolnego, nie obowiązuje wobec m.in. nauczycieli zatrudnionych w placówkach kształcenia ustawicznego, co wynika z art. 20 ust. 5 KN, dlatego też w sytuacji przedstawionej w zapytaniu można wypowiedzenie złożyć nauczycielowi po jego powrocie do pracy.

Iwona Kobus