Czy kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły musi złożyć oświadczenie lustracyjne?

Dnia 31 grudnia 2007 r. jako dyrektor szkoły złożyłam oświadczenie lustracyjne. Czy startując na nową kadencję w konkursie mam ponownie złożyć oświadczenie?

Treść § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - dalej r.r.k., mówi o obowiązku złożenia oświadczenia.

Warunkiem dopuszczenia do dalszej części postępowania konkursowego jest złożenie oświadczenia, bowiem – jak w przepisie § 4 ust. 2 pkt 2 r.r.k. – komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, jeżeli oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

Kwestię zasadniczą zawartą w pytaniu rozstrzyga jako przepis aktu wyższego rzędu - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 63, poz. 425) - dalej u.u.i.

Oświadczenie lustracyjne składa się tylko jeden raz, pod warunkiem, że zostało złożone w okresie po 13 września 2007 r. to jest po wejściu w życie przepisów u.u.i.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.

W takim przypadku organowi właściwemu składa się informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 2a u.u.i.

W związku z powyższym, złożenie informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w ofercie jest wypełnieniem jednego z koniecznych warunków dopuszczenia do postępowania konkursowego.

Krzysztof Gawroński, autor współpracujący z Publikacją Prawo Oświatowe

Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.