Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe:

Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę pracy nauczycielowi za pół roku pracy? Nauczyciel rozpoczął pracę 1.09.2017 r. w tej szkole, wcześniej pracował w innej szkole i otrzymał ocenę, która jest ważna do sierpnia 2018 r. (nie minęło 5 lat).

Odpowiedź

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, podlega ocenie i może być dokonana w każdym czasie na wniosek nauczyciela, dyrektora, organu nadzoru pedagogicznego, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły i rady rodziców.
Nie można dokonać oceny pracy wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego. Ocena pracy nauczyciela nie traci ważności. Aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe dotyczące oceniania pracy nauczycieli nie ustalają terminu ważności oceny.

Ustawodawca wskazał na zależność dokonania oceny pracy od nawiązanego przez nauczyciela stosunku pracy. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie bez względu na formę nawiązania stosunku pracy i wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku o jej dokonanie.
Kwestie oceniania pracy nauczyciela regulują przepisy art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 09.12.2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego – dalej r.o.p.n.
We wzorze karty oceny pracy będącej załącznikiem do r.o.p.n. w pkt 8 i 11 wpisuje się datę dokonania poprzedniej oceny pracy oraz datę rozpoczęcia pracy w danej szkole, z czego należy wywodzić, że ocena pracy nauczyciela powinna dotyczyć okresu od momentu zatrudnienia nauczyciela w danej szkole lub od ostatniej oceny.
Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów