W wykazie prac legislacyjnych udostępniono założenia do projektu ustawy dotyczącej programu "Laptop dla ucznia" - nie on będzie kontynuowany, dlatego uchylone zostaną przepisy związane z corocznym przekazywaniem laptopów uczniom rozpoczynającym naukę w klasie IV szkoły podstawowej. Działanie to zostanie zastąpione nowym programem „Cyfrowy uczeń”. MEN wypracuje założenia programu „Cyfrowy uczeń” tak, aby realnie i kompleksowo podnoszone były potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów. Program „Cyfrowy uczeń” będzie zgodny z przygotowywaną przez MEN polityką transformacji cyfryzacji edukacji.

 

MEN: "Laptop dla ucznia" nie będzie kontynuowany>>

 

Laptopy dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 zostały zakupione na podstawie szacunków przekazanych przez MEN do MC. Z uwagi na migrację uczniów, możliwość posiadania przez ucznia tylko jednego laptopa sfinansowanego ze środków publicznych oraz dobrowolność w pozyskiwaniu laptopów przez rodziców uprawnionych uczniów, organy prowadzące szkoły zwracają nadwyżkę laptopów do MC (ok. 15 tys. laptopów). Laptopy te planuje się przekazywać w formule konkursowej do organów prowadzących szkoły, a konkursy będą mogły być realizowane we współpracy z MEN, a także zlecone do realizacji instytutowi badawczemu. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji, a w treści ogłoszenia znajdą się co najmniej następujące informacje: rodzaj podmiotów, które będą mogły ubiegać się o wsparcie; liczba laptopów będących przedmiotem konkursu; termin, miejsce i sposób składania wniosków; termin rozstrzygnięcia konkursu; kryteria oceny wniosków;

  • wzór wniosku;
  • wzór umowy o przekazanie laptopów;
  • informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy i warunkach, na jakich są wnoszone.

 

Określony zostanie katalog danych osobowych osoby składającej wniosek, osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego szkołę, w tym do podpisania umowy, osoby upoważnionej do odbioru laptopów w imieniu organu prowadzącego szkołę oraz osoby administrującej przekazanymi laptopami w imieniu organu prowadzącego szkołę niezbędnych do realizacji ww. zadania oraz katalog danych niezbędnych do celów sprawozdawczych.

 

Bon nawet po zmianie pracy

Proponuje się zmianę wskazanego w ustawie terminu zatrudnienia nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu, określonego obecnie na dzień 30 września 2023 r. Uprawnieni do otrzymania bonu będą nauczyciele zatrudnieni na dzień wejścia w życie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy, które będzie wskazywało kolejne grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia. Pozwoli to na otrzymanie bonu przez nauczycieli, którzy dokonali zmiany zatrudnienia w trakcie roku szkolnego. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z ustawą nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia związana ze sfinansowaniem ze środków publicznych zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, więc nie dojdzie do sytuacji, w której nauczyciel otrzyma więcej niż jeden bon na zakup laptopa. Mając na uwadze, że ewidencja dotycząca nauczycieli uprawnionych do skorzystania z bonu na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego jest rejestrem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), dodane zostaną przepisy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych w tym rejestrze, analogicznie jak w przypadku innych rejestrów prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

 

Zważywszy na konieczność posiadania przez MC danych organów prowadzących szkoły oraz informacji o liczbie nauczycieli uprawnionych do otrzymania wsparcia, niezbędne jest określenie katalogu danych organów prowadzących szkoły oraz terminów na przekazanie przez MEN wskazanych informacji. Aby uniknąć wątpliwości w zakresie wyliczania terminów na składanie przez organ prowadzący szkołę wniosku o wydanie bonów dla uprawnionych nauczycieli, zostanie wprost wskazane, że od terminu wskazanego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy, organ prowadzący szkołę będzie miał 60 dni na złożenie zbiorczego wniosku dla uprawnionych nauczycieli danej szkoły.

 

Rozliczenie bonów do końca stycznia 2026

Do ustawy zostanie dodany także przepis doprecyzowujący, którego intencją będzie pozyskiwanie od przedsiębiorcy realizującego bony oświadczenia o zgodności przekazywanych w systemie teleinformatycznym danych z dokumentami sprzedaży. Wynika to z konieczności doprecyzowania tekstu ustawy w zakresie oświadczeń składanych przed przedsiębiorcę. Przedsiębiorca na etapie przekazywania rozliczenia przez dedykowany system teleinformatycznym oświadcza, że przekazywane przez niego dane są zgodne z dokumentami sprzedaży. Dodanie przepisu w ustawie uporządkuje dotychczasową praktykę. Z uwagi na finansowanie bonów dla nauczycieli ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz daty ważności bonów określonej do 31 grudnia 2025 r., przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia wniosków rozliczeniowych najpóźniej do dnia 31 stycznia 2026 r., a korekt wniosków rozliczeniowych do dnia 28 lutego 2026 r. Takie terminy umożliwią prawidłowe rozliczenie płatności za bony. Zmodyfikowane zostaną również przepisy ustawy w zakresie możliwości zlecania przez Ministra Cyfryzacji w całości lub w części zadań jednostkom jemu podległym lub przez niego nadzorowanym. W tym zakresie przepisy ustawowe będą określały tryb zlecania tym jednostkom realizacji zadań oraz sposób finansowania zleconych działań w zależności od statusu prawnego jednostek.