Konieczność modyfikacji świadectw jest konsekwencją zmian związanych z kolejnym etapem wdrażania podstawy programowej, z tego powodu MEN przygotowało nowe wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, a także nowe wzory arkuszy ocen ucznia liceum ogólnokształcącego, ucznia technikum oraz słuchacza szkoły dla dorosłych.
Reforma kształcenia zawodowego zmieniła charakter dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, obecnie jego wydanie nie jest już bezpośrednim następstwem zdania egzaminu zawodowego. Do rozporządzenia wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z którym dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe może otrzymać osoba, która posiada: poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Z wnioskiem o wydanie takiego dyplomu uprawniony będzie musiał zwrócić się do okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Wyjątek stanowić będą absolwenci szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku otrzymali ww. świadectwo, w ich przypadku wniosek do OKE złoży dyrektor placówki.
Doprecyzowane zostaną także przepisy dotyczące daty wydania świadectwa. Uczeń, który przystąpi do egzaminów po klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym rady pedagogicznej, jako datę wydania świadectwa będzie miał wpisaną datę podjęcia uchwały w sprawie wyników jego promocji lub promocji i klasyfikacji.
Arkusze ocen, które wprowadzi rozporządzenie, zostaną dostosowane do wypełniania komputerowego. Od obecnych różnią się tym, że będą wypełniane jednostronnie (jedna strona będzie przeznaczona na wpisanie wyników tylko jednej klasyfikacji rocznej). Ma to ułatwić pracę nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy od dawna postulowali wprowadzenie takich zmian. Rozporządzenie wprowadzi także przepis przejściowy, zgodnie z którym szkoły będą mogły wykorzystywać stare arkusze do końca roku szkolnego 2013/2014.