Zmiany dotyczą głównie dokumentów stosowanych w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według nowych przepisów informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji dla tych uczniów powinny być wypełniane przez dyrektorów szkół na osobnym formularzu dla każdego rodzaju niepełnosprawności.
Środki na dotacje celowe będą rozliczane na podstawie danych zawartych w rozliczeniu. Czynności dokona dyrektor szkoły, który przekaże dokumenty ministrowi właściwemu do spraw kultury. Do formularzy dyrektorzy muszą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł