Czy osoba z przygotowaniem pedagogicznym z uprawnieniami do pracy w klasach I-III szkoły podstawowej, zatrudniona na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. (cały etat) w szkole samorządowej w charakterze asystenta nauczyciela w klasie I szkoły podstawowej, może odbywać staż jako nauczyciel stażysta?

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela nie może odbywać stażu na wyższy stopień awansu zawodowego, ponieważ jest zatrudniona na podstawie przepisów k.p. i nie odnoszą się do niej przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) – dalej KN. Oznacza to, że nie mają w jej przypadku zastosowania również przepisy rozdziału 3a KN – awans zawodowy nauczycieli.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 61 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
W myśl art. 1 KN ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli określonych w ust. 1 tego przepisu. Stosownie zaś do postanowień art. 9b ust. 1 KN stopień awansu zawodowego można nadać osobie zatrudnionej na stanowisku nauczyciela, spełniającej przesłanki, określone w tym przepisie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów