Nauczyciel akademicki (bez przygotowania pedagogicznego) na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, został zatrudniony w zespole szkół na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych budowlanych w dniu 1 września 2010 r. uzyskując jednocześnie stopień nauczyciela kontraktowego.
1) nauczyciel ten posiada kwalifikacje – udokumentowane: dyplomem ukończenia politechniki na wydziale budownictwa i inżynierii sanitarnej - studia na kierunku budownictwo w zakresie inżynierii sanitarnej, tytuł mgr inż. - potwierdzone dyplomem ukończenia uniwersytetu, wydział mechaniczny – w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, tytuł naukowy doktor,
2) przedstawił zaświadczenie z uniwersytetu, że w dniu nawiązania stosunku pracy w zespole szkół posiadał co najmniej 3 letni okres pracy w szkole wyższej. W maju 2012 r. nauczyciel otrzymał świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowo i uzyskał przygotowanie pedagogiczne. Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego, który trwał 1 rok i 9 miesięcy. W sesji letniej 2014 r. nauczyciel złożył dokumentację na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w której brak jest aktu awansu nauczyciela kontraktowego. Dyrektor tego nauczyciela przedłożył zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie go w 2010 r., jako nauczyciela kontraktowego (art. 9a ust. 3 KN), ponieważ nie wydano wówczas aktu awansu kontraktowego.

Czy w tej sytuacji organ prowadzący może dopuścić tego nauczyciela do kolejnego awansu na stopień nauczyciela mianowanego, czy też nauczyciel powinien zgłosić się do obecnego dyrektora o wydanie aktu awansu nauczyciela kontraktowego i wówczas w sesji zimowej przystąpić do awansu?
 
Odpowiedź
Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego jest jednym z dokumentów, które nauczyciel, ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, powinien załączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli nauczyciel nie załaczył aktu nadania do wniosku o podjęcie postępowania, to organ prowadzący szkołę powinien wezwać nauczyciela do uzupełnienia dokumentacji. Jeżeli nauczyciel nie uzupełni dokumentacji, ponieważ nie został mu wydany akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, to organ rozpatrujący wniosek powinien pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dlatego nauczyciel powinien jak najszybciej wystąpić do dyrektora szkoły o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, aby mógł uzupełnić dokumentację. Jeżeli natomiast nie uzupełni braków w terminie i wniosek pozostanie bez rozpoznania, co w świetle orzecznictwa NSA oznacza zakończenie postępowania, powinien jak najszybciej złożyć nowy wniosek zawierający pełną dokumentację, nie później jednak niż do końca 2014 r.

Awans zawodowy nauczyciela w pytaniach i odpowiedziach>>
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego następujące dokumenty:
1) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu
rozwoju) zawodowego;
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym>>

Zgodnie natomiast z § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
W uzasadnieniu uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r. (uchwała NSA z dnia 3 września 2013 r. I OSP 2/13) podniesiono w szczególności, że pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy strona nie usunęła braków podania w terminie, mimo prawidłowego wezwania i pouczenia.
Zgodnie z przepisami art. 9d ust. 7 KN , nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Awans zawodowy nauczyciela: informacja o awansie niekoniecznie na piśmie>>

Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i organy prowadzące szkoły – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>


Prawo Oświatowe z serii MeritumWzory szkolnych dokumentów w jednej książce>>