Zgodnie z art. 7 ust. 1e ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – dalej u.s.o. – w szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o. (zatrudnionej w szkole, za zgodą kuratora oświaty, osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć), prowadzących zajęcia w klasach I–III, a także asystent wychowawcy świetlicy.
Decyzję w tym zakresie powinien podjąć dyrektor szkoły po uprzedniej analizie potrzeb wspomnianych nauczycieli w zakresie opieki nad uczniami oraz możliwości finansowych szkoły.
Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela, osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a u.s.o., prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wychowawcy świetlicy. Wykonuje on zadania wyłącznie pod ich kierunkiem. Nie powierza się mu zadań, o czym stanowi art. 7 ust. 1g u.s.o., określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, których zatrudnia szkoła na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 414), zaś od 1.09.2015 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 71b ust. 7 pkt 2 u.s.o.

Kwalifikacje asystenta nauczyciela bez taryfy ulgowej>>

Do obowiązków asystenta nauczyciela należy wspieranie pracy i wypełnianie poleceń:
–    nauczyciela w klasach I–III szkoły podstawowej,
–    osoby niebędącej nauczycielem, prowadzącej zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w klasach I–III szkoły podstawowej,
–    wychowawcy świetlicy.
Należy dodać, że na mocy ustawy z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) poprzez zmianę art. 61 u.s.o. dopuszczono, by dyrektor szkoły mógł zwiększyć liczbę uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej z 25 do maksymalnie 27, na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. W przypadku zwiększenia liczby uczniów dyrektor obowiązany jest zatrudnić asystenta nauczyciela, którego zadaniem będzie wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale (art. 61 ust. 3d u.s.o.).

Wynagrodzenie asystenta nauczyciela ustala dyrektor>>

  Więcej w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 7/2015>>