Jedną ze zmian w prawie oświatowym, obowiązujących od 1 września 2018 r., jest uchylenie przepisów umożliwiających szkołom zatrudnianie asystentów nauczycieli. Wymaga to zmian w przepisach wykonawczych - w tym - rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Kto zastąpi asystenta nauczyciela?

Likwidacja stanowiska asystenta pozbawi ich dzieci pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności, a tym samym utrudni lub wręcz uniemożliwi im uczęszczanie do szkoły.

Jak tłumaczy Justyna Sadlak z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, uczniowie niepełnosprawni nie zostaną pozbawieni wsparcia.

- Stanowisko asystenta wprowadzono do systemu edukacji w związku z objęciem sześciolatków obowiązkiem szkolnym - podkreśla Justyna Sadlak i tłumaczy, że nowelizacja rozporządzenia jest konieczna, bo funkcja asystenta znika z ustawy - Uczniowie z niepełnosprawności nie pozostają bez wsparcia. Szkoły i placówki w dalszym ciągu zobowiązane będą do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalistów lub pomoc nauczyciela – dodaje.

Vademecum zadań dyrektora na rok szkolny 2018/19>>

 


Asystent zachowa pracę do 2020 r.

Ustawa wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela (osoby niebędącej nauczycielem lub wychowawcy świetlicy), będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Podobny zapis znalazł się również w rozporządzeniu - stanowi, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana również z inicjatywy asystenta nauczyciela, właśnie do upływu wspomnianego terminu.

Analiza – komentarz, wzory -  Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.>>