Ma to być nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z projektem jednorazowe dofinansowanie będą mogli otrzymać nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych. Dofinansowanie nie będzie natomiast przysługiwać nauczycielom pracującym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych placówkach wychowania przedszkolnego.

Czytaj: Nauczycielskie 500+ dla oszczędnych i zapobiegliwych>>

Czytaj w LEX: Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21  >

 


Wydatki na sprzęt do pracy zdalnej

Z dofinansowania będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania: komputera stacjonarnego, monitora, komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym, kamery internetowej lub wizualizera, statywu, mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki), drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego, myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej, oprogramowania komputerowego lub smartfona. Możliwe będzie również pokrycie w całości lub w części zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Listopad 2020 >

Wnioski do 7 grudnia

Nauczyciel, który będzie chciał uzyskać dofinansowanie, będzie musiał do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin. Do wniosku trzeba dołączyć kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.
Dofinansowanie ma przysługiwać na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. Wysokość dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.

Zobacz w LEX: Zdalne posiedzenia rady pedagogicznej - szkolenie online >