Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Nauczyciel szkoły podstawowej zatrudniony od 01.09.1989 r. zmarł 29.01.2020 r.
Czy temu nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Jeśli tak, to za ile dni?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii w wymiarze ich trwania. Jeśli nauczyciel nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie ferii to z dniem rozwiązania stosunku pracy jego prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu za urlopart. 66 ust. 2 (wyrok SN z 06.10.2005 r., II PK 72/05).

 

Ustanie w trakcie roku kalendarzowego stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony w szkole, w której organizacji przewidziano ferie, powoduje, że wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego nauczyciel nabywa prawo z początkiem roku kalendarzowego, ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do liczby przepracowanych, w danym roku kalendarzowym, miesięcy przez nauczyciela (uchwała SN Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 10.05.2006 r., III PZP 3/2006).

Odpowiednio zatem nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 56/1*1 = 5 dni.