Oman-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych. Warszawa.2023.06.13.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Sułtanatu Omanu o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych,
podpisana w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Sułtanatu Omanu, zwane dalej "Stronami":

- Pragnąc zacieśnić przyjazne stosunki między obydwoma Państwami;

- Pragnąc ułatwić podróżowanie między obydwoma Państwami ich obywatelom legitymującym się paszportami dyplomatycznymi, specjalnymi i służbowymi;

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obydwu Państw, uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1.

Do celów niniejszej Umowy:

1) wyrażenia "obywatele jednej Strony", "obywatele drugiej Strony", "obywatele każdej ze Stron" oznaczają odpowiednio, w zależności od kontekstu, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli Sułtanatu Omanu,

2) wyrażenia "terytorium", "terytorium Strony", "terytorium drugiej Strony" oznaczają odpowiednio, w zależności od kontekstu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium Sułtanatu Omanu.

Artykuł  2.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Stron legitymujących się następującymi paszportami:

1) w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej: paszportami dyplomatycznymi lub paszportami służbowymi;

2) w przypadku obywateli Sułtanatu Omanu: paszportami dyplomatycznymi, paszportami specjalnymi lub paszportami służbowymi.

Artykuł  3.
1. 
Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, wydanymi przez tę Stronę, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Strony bez wizy, wyłącznie przez przejścia graniczne przeznaczone do obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego.
2. 
Obywatele jednej Strony legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, mają prawo pobytu na terytorium drugiej Strony bez wizy przez okres nieprzekraczający 90 (dziewięćdziesięciu) dni w każdym okresie 180 (stu osiemdziesięciu) dni.
Artykuł  4.
1. 
Obywatele każdej ze Stron, legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, oddelegowani do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej z siedzibą na terytorium drugiej Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium tej Strony bez konieczności ubiegania się o wydanie wizy. W ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty przyjazdu tych osób na terytorium drugiej Strony, na wniosek zainteresowanej misji dyplomatycznej, zostaną im wydane, na czas ich pobytu służbowego, zezwolenia na pobyt.
2. 
Wyjątek, o których mowa w ustępie 1 niniejszego Artykułu, ma zastosowanie również do członków rodziny osób, o których mowa w tym ustępie, pod warunkiem że członkowie rodziny legitymują się paszportami, o których mowa w Artykule 2, oraz pozostają z tymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stron będą sobie wzajemnie notyfikować z odpowiednim wyprzedzeniem, za pośrednictwem swych Protokołów Dyplomatycznych, osoby, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego Artykułu, oraz o okresie ich planowanego pobytu, z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 (czternaście) dni przed datą ich przyjazdu.
Artykuł  5.
1. 
Obywatele każdej ze Stron legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium drugiej Strony, przy przekraczaniu granicy oraz przez cały okres swego pobytu na terytorium drugiej Strony.
2. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do odmowy wjazdu, skrócenia lub zakończenia pobytu na terytorium swojego Państwa obywatelom drugiej Strony legitymującym się paszportami, o których mowa w Artykule 2, których obecność uzna za niepożądaną lub stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, zdrowia publicznego lub porządku publicznego.
Artykuł  6.
1. 
Obywatele każdej ze Stron legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, nie mogą podejmować działalności zarobkowej, która wymaga posiadania zezwolenia na pracę, przez cały okres pobytu na terytorium drugiej Strony.
2. 
Obywatele każdej ze Stron legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, zamierzający podjąć zatrudnienie, pracę zarobkową, naukę lub inną działalność zarobkową, zobowiązani są uzyskać stosowną wizę przed przybyciem na terytorium drugiej Strony, zgodnie z przepisami prawa Państwa przyjmującego.
Artykuł  7.

Obywatele każdej ze Stron legitymujący się paszportami, o których mowa w Artykule 2, uprawnieni są do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium drugiej Strony w sposób nieograniczony, z wyjątkiem ograniczeń podyktowanych względami bezpieczeństwa narodowego, ochrony zdrowia publicznego lub porządku publicznego, korzystając z wyznaczonych do tego celu przez drugą Stronę przejść granicznych przeznaczonych do obsługi ruchu międzynarodowego.

Artykuł  8.

W przypadku gdy obywatel którejś ze Stron utraci paszport, o którym mowa w Artykule 2, na terytorium drugiej Strony albo paszport taki ulegnie zniszczeniu na terytorium tej Strony, właściwa misja dyplomatyczna lub urząd konsularny, niezwłocznie powiadomi o tym, w drodze dyplomatycznej, właściwe władze drugiej Strony oraz niezwłocznie wyda swemu obywatelowi nowy dokument podróżny uprawniający go do powrotu do swego Państwa, zgodnie z przepisami prawa Państwa przyjmującego.

Artykuł  9.

Umowa niniejsza nie narusza żadnych obowiązków wynikających z innych umów międzynarodowych lub umów dwustronnych wiążących obydwa Państwa.

Artykuł  10.
1. 
Dla celów niniejszej Umowy, Strony przekażą sobie, w drodze dyplomatycznej, wzory wydawanych przez siebie paszportów, o których mowa w Artykule 2, wraz z ich szczegółowymi opisami, nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania niniejszej Umowy.
2. 
Strony przekażą sobie, w drodze dyplomatycznej, informacje na temat nowych lub zmienionych wzorów swoich paszportów, o których mowa w Artykule 2, wraz z ich szczegółowym opisem, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed ich wprowadzeniem.
Artykuł  11.
1. 
Każda ze Stron zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia stosowania niniejszej Umowy w całości lub części ze względu na bezpieczeństwo narodowe, porządek publiczny lub ochronę zdrowia publicznego.
2. 
Strona, która podjęła decyzję o zawieszeniu stosowania niniejszej Umowy pisemnie notyfikuje drugiej Stronie decyzję o zawieszeniu, wraz z jej uzasadnieniem, w drodze dyplomatycznej, co najmniej 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem zawieszenia, jak również poinformuje pisemnie drugą Stronę, w drodze dyplomatycznej, o uchyleniu zawieszenia co najmniej 7 (siedem) dni przed końcem okresu zawieszenia.
3. 
Zawieszenie niniejszej Umowy nie wpływa na status prawny obywateli każdej ze Stron legitymujących się paszportami, o których mowa w Artykule 2, którzy przebywają na terytorium drugiej Strony w chwili wprowadzenia zawieszenia.
Artykuł  12.

Każda ze Stron może wystąpić na piśmie, w drodze dyplomatycznej, o dokonanie zmiany całości lub części niniejszej Umowy. Każda zmiana Umowy uzgodniona przez Strony wejdzie w życie w trybie przewidzianym w Artykule 14 Umowy i będzie stanowić jej integralną część.

Artykuł  13.

Wszelkie rozbieżności lub spory wynikające z interpretacji lub wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane ugodowo w ramach konsultacji między Stronami, w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  14.
1. 
Umowa niniejsza wejdzie w życie po upływie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania, w drodze dyplomatycznej, późniejszej z pisemnych notyfikacji, którymi Strony poinformują się nawzajem o spełnieniu swych wewnętrznych wymogów prawnych niezbędnych do wejścia w życie Umowy.
2. 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnej notyfikacji przekazanej drugiej Stronie w drodze dyplomatycznej. W takim przypadku Umowa utraci moc obowiązującą po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania notyfikacji ojej wypowiedzeniu.

Sporządzono w Warszawie dnia 13 czerwca 2023 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach: polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, rozstrzygający będzie tekst w języku angielskim.

grafika

Zmiany w prawie

Tabletka "dzień po" bez recepty - Sejm uchwalił nowelizację

Bez recepty dostępny będzie jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - zakłada uchwalona w czwartek nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tabletka będzie dostępna bez recepty ma być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

Katarzyna Nocuń 22.02.2024
Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

Katarzyna Nocuń 14.02.2024
Wszystkie wyroby tytoniowe wkrótce trafią do systemu Track&Trace

Punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych czekają nowe obowiązki. Unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) obecnie objęte są papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. Od 20 maja trafią do niego także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń. W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Krzysztof Koślicki 05.02.2024
Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 25.01.2024
Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

Iwona Konarska 15.01.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1351

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Oman-Polska. Umowa o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych. Warszawa.2023.06.13.
Data aktu: 13/06/2023
Data ogłoszenia: 07/12/2023
Data wejścia w życie: 28/10/2023