Włączenie kwalifikacji rynkowej "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. 2005) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny przez 5 lat. W celu przedłużenia ważności certyfikatu należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie czynności z zakresu komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym przez co najmniej 2 lata w trakcie 5 lat poprzedzających datę wygaśnięcia certyfikatu.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

6 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba, która posiada kwalifikację rynkową "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym", komunikuje się i zarządza w środowisku wielokulturowym, w tym między innymi planuje pracę zespołu w środowisku wielokulturowym, monitoruje stopień realizacji zadań, zarządza motywacją, komunikacją międzykulturową, buduje zespół w środowisku wielokulturowym, a także przeciwdziała zakłóceniom płynności funkcjonowania zespołu w środowisku wielokulturowym oraz tworzy inkluzywne środowisko pracy. Wyszukuje dane dotyczące różnorodnych kultur i wykorzystuje pozyskane informacje w tworzeniu długofalowych planów i strategii budowania zespołu wielokulturowego. Samodzielnie opracowuje plan strategiczny dla zespołu komunikującego się i zarządzanego w środowisku

wielokulturowym. Zarządza różnorodnością na poziomie strategicznym i operacyjnym. Wykonując swoje zadania, po-

sługuje się wiedzą na temat tożsamości kulturowej i zróżnicowania kulturowego oraz trendów rozwojowych w dziedzinie komunikacji i zarządzania w środowisku wielokulturowym.

Zestaw 1. Świadomość międzykulturowa
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Posługuje się wiedzą na temat tożsamości kulturowej oraz zróżnicowania kulturowego - definiuje w ujęciu prakseologicznym i antropologicznym pojęcia: "kultura", "zróżnicowanie kulturowe", "tożsamość kulturowa",

- charakteryzuje czynniki zróżnicowania kulturowego,

- rozrysowuje mapę kultury w odniesieniu do siebie.

Stosuje model typów kultur według Richarda Gestelanda w zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym - wskazuje, do którego typu kultury w danym zakresie należy członek zespołu wielokulturowego z uwzględnieniem wskaźników: nastawienie do partnera lub transakcji, ceremonialność lub nieceremonialność, czas liniowy lub płynny, ekspresyjność lub wycofanie,

- identyfikuje typy kulturowe w odniesieniu do zaobserwowanego zachowania,

- formułuje wnioski dotyczące prowadzonej identyfikacji typów kulturowych,

- tworzy rekomendacje na temat swojej współpracy z przedstawicielami danego typu kultury.

Przeprowadza analizę

potrzeb zespołowych

w zakresie komunikacji

i zarządzania

w środowisku

wielokulturowym

- przeprowadza analizę danych i wskaźników potrzeb zespołowych na podstawie modelu Hofstede albo w przypadku braku danych w tym modelu danych w oparciu o dane

i wskaźniki odnoszące się do pokrewnych kultur,

- przeprowadza analizę ogólnodostępnych danych pochodzących z modelu "Mapa Kulturowa" Erin Meyer,

- opracowuje wyniki analizy potrzeb zespołowych.

Zestaw 2. Kompetencje międzykulturowe
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Uwzględnia zróżnicowanie kulturowe w środowisku wielokulturowym - uwzględnia czynniki wpływające na świadomość kulturową w schemacie zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym,

- stosuje w zarządzaniu zasobami ludzkimi profile zniekształceń etnocentrycznych i kulturowe filtry zniekształceń poznawczych.

Zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu w środowisku wielokulturowym - charakteryzuje zjawiska zakłócające funkcjonowanie zespołu w środowisku wielokulturowym, m.in. stereotypy, autostereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm,

- omawia sposoby przeciwdziałania występowaniu stereotypów,

- analizuje sytuacje związane z dyskryminacją w zespole w środowisku wielokulturowym, - tworzy uzupełniającą strategię zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym niwelującą deficyty wynikające ze "ślepoty kulturowej" i kulturowych błędów atrybucyjnych.

Zestaw 3. Komunikacja międzykulturowa
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Zarządza komunikacją międzykulturową - diagnozuje przeszkody w komunikacji międzykulturowej w negocjacjach, mediacjach, komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- tworzy plan naprawczy w przypadku utrudnionej komunikacji międzykulturowej.

Zarządza szokiem kulturowym - definiuje w ujęciu prakseologicznym i psychologicznym pojęcie "szok kulturowy",

- omawia etapy szoku kulturowego,

- charakteryzuje etapy radzenia sobie z szokiem kulturowym,

- wskazuje organy, osoby i specjalistów, do których należy skierować osobę borykającą się z szokiem kulturowym,

- proponuje działania służące zredukowaniu skutków szoku kulturowego.

Komunikuje się międzykulturowo - interpretuje międzykulturowe komunikaty werbalne i niewerbalne,

- tworzy teksty i komunikaty dla zespołu komunikującego się w środowisku wielokulturowym,

- stosuje style komunikacyjne i negocjacyjne charakterystyczne dla różnych kultur,

- implementuje wiedzę o poziomach procesu komunikowania w komunikacji i zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym,

- stosuje wiedzę o komunikacji interpersonalnej i instytucjonalnej w zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym,

- udziela informacji zwrotnej zgodnie z praktyką działania zespołu w środowisku wielokulturowym,

- stosuje wiedzę odnoszącą się do języka władzy w komunikacji międzykulturowej,

- stosuje w komunikacji wiedzę o kinezjetyce (mowa ciała, mimika, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie), parajęzyku (ton, barwa, wysokość, natężenie głosu), świadomej samoprezentacji, proksemice w zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym (dystans interpersonalny, relacje przestrzenne między ludźmi), chronemice w zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym (czas jako sygnał komunikacyjny, kulturowe filozofie czasu), płci i roli płci w danej kulturze w zarządzaniu zespołem w środowisku wielokulturowym.

Zestaw 4. Zarządzanie zespołem w środowisku wielokulturowym
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Buduje zespół w środowisku wielokulturowym - wskazuje etapy tworzenia zespołu w środowisku wielokulturowym,

- stosuje wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym w procesie tworzenia synergicznie działającego zespołu w środowisku wielokulturowym,

- przygotowuje plan wprowadzenia do zespołu (ang. onboarding) i adaptacji członka zespołu w środowisku wielokulturowym,

- wskazuje sposoby angażowania w pracę zespołową członków zespołu w środowisku wielokulturowym.

Planuje pracę zespołu w środowisku wielokulturowym - planuje zadania, podział pracy oraz czas pracy w zespole w środowisku wielokulturowym,

- tworzy dla zespołu długoterminowy plan zarządzania wielokulturowością w środowisku wielokulturowym.

Zarządza pracą i motywacją zespołu w środowisku wielokulturowym - wykorzystuje style zarządzania charakterystyczne dla poszczególnych kultur,

- stosuje style i modele motywacyjne w zespole w środowisku wielokulturowym,

- wskazuje techniki i środki monitorowania stopnia realizacji zadań w zespole w środowisku wielokulturowym,

- zarządza czasem i procesem realizacji zadań w zespole w środowisku wielokulturowym.

Tworzy inkluzywne środowisko pracy dla zespołu w środowisku wielokulturowym - diagnozuje problemy w komunikacji grupowej i w zarządzaniu grupą, odnosząc się do badań J. Berry'ego i P. Boskiego nad makrospołecznymi wariantami relacji międzygrupowych i reakcji jednostek z mniejszościowych grup etnokulturowych,

- stosuje praktyczne modele zmiany wg J. Berry'ego i P. Boskiego w efekcie oddziaływania na stereotyp w zespole w środowisku wielokulturowym,

- wskazuje sposoby reagowania na szkodliwe zjawiska w środowisku pracy dla zespołu, m.in. dyskryminację, uprzedzenia i mikrouprzedzenia, molestowanie i wykorzystanie seksualne, mobbing, bullying,

- tworzy długofalowe plany antydyskryminacyjne w środowisku pracy dla zespołu pracującego w środowisku wielokulturowym.

Tworzy strategię zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym - przeprowadza analizę SWOT zespołu w określonym środowisku wielokulturowym,

- przygotowuje strategię zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym,

- wprowadza konieczne korekty do strategii zarządzania zespołem w środowisku wielokulturowym.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Metody walidacji

Do weryfikacji efektów uczenia się stosuje się następujące metody:

- analizę dowodów i deklaracji,

- test teoretyczny,

- obserwację w warunkach symulowanych,

- wywiad swobodny.

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej wykorzystuje się test teoretyczny. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej.

W części praktycznej stosuje się metodę obserwacji w warunkach symulowanych uzupełnioną wywiadem swobodnym

lub analizę dowodów i deklaracji uzupełnioną wywiadem swobodnym.

2. Zasoby kadrowe

W skład komisji walidacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby, przy czym liczba osób powinna być nieparzysta.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie.

Ponadto każdy członek komisji walidacyjnej musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

- mieć udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z co najmniej jednego z wymienionych obszarów: zarządzania, wielokulturowości, kulturoznawstwa, psychologii pracy lub poradnictwa lub doradztwa zawodowego,

- mieć udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 200 godzin zajęć lub szkoleń, lub kursów z komunikacji lub zarządzania w środowisku wielokulturowym.

Komisja walidacyjna łącznie musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Walidacja może odbywać się w innych językach niż język polski w zależności od potrzeb kandydatów i możliwości instytucji certyfikującej. W przypadku walidacji w języku obcym powinna ona być prowadzona z udziałem tłumacza z certyfikatem z używanego podczas walidacji języka na poziomie C1. W szczególnych sytuacjach, m.in. w sytuacji ograni-

czającej możliwość kontaktów bezpośrednich kandydata z komisją, możliwe jest zastosowanie zdalnej formy, przy

zachowaniu wszelkich zasad zapewniania jakości oraz z uwzględnieniem obowiązku sprawdzenia wszystkich efektów

uczenia się wraz z kryteriami weryfikacji.

Instytucja certyfikująca zapewnia warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do przeprowadzenia walidacji. Instytucja certyfikująca zobowiązana jest do zapewnienia:

- dostępu do internetu,

- stanowiska egzaminacyjnego w przypadku walidacji prowadzonej w trybie stacjonarnym,

- materiałów piśmienniczych w przypadku walidacji prowadzonej w trybie stacjonarnym,

- testu w formie wydruku albo dostępu do dokumentu zdalnego.

4. Doradca walidacyjny

Instytucja certyfikująca może zapewniać wsparcie osobom przystępującym do procesu walidacji prowadzone przez do-

radcę walidacyjnego w zakresie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się. Korzystanie

z tego wsparcia nie jest obowiązkowe.

Zadaniem doradcy walidacyjnego jest wsparcie osoby przystępującej do procesu walidacji. Doradca walidacyjny pomaga w zidentyfikowaniu wymaganego doświadczenia i posiadanych efektów uczenia się. Udziela informacji dotyczących

przebiegu walidacji, wymagań związanych z przystąpieniem do weryfikacji efektów uczenia się oraz kryteriów i sposobów oceny. Funkcję doradcy walidacyjnego może pełnić osoba, która posiada:

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- doświadczenie w weryfikowaniu efektów uczenia się lub ocenie kompetencji,

- umiejętność stosowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy identyfikowaniu kompetencji.

Instytucja certyfikująca, która zdecyduje się na wsparcie osób w procesie identyfikowania oraz dokumentowania posiadanych efektów uczenia się, powinna zapewnić warunki umożliwiające im indywidualną rozmowę z doradcą walidacyjnym.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Posiadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 PRK lub wyższym

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.1246

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 27/10/2023
Data ogłoszenia: 17/11/2023
Data wejścia w życie: 17/11/2023