Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

ZARZĄDZENIE Nr 178
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Klimatu i Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Klimatu (M.P. poz. 418).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

§  1. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941) 1  , do spraw objętych działami administracji rządowej:
1)
energia;
2)
(uchylony);
3)
klimat;
4)
środowisko.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Budżetu;
2)
Departament Ciepłownictwa;
3)
Departament Edukacji i Komunikacji;
4)
Departament Elektroenergetyki i Gazu;
5)
Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
6)
Departament Energii Jądrowej;
7)
Departament Funduszy Europejskich;
8)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
9)
Departament Gospodarki Odpadami;
9a)
Departament Informatyzacji;
10)
(uchylony);
11)
Departament Instrumentów Środowiskowych;
12)
Departament Leśnictwa i Łowiectwa;
13)
Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej;
14)
Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
15)
Departament Ochrony Przyrody;
16)
(uchylony);
17)
Departament Odnawialnych Źródeł Energii;
18)
(uchylony);
19)
Departament Prawny;
20)
Departament Ropy i Paliw Transportowych;
21)
Departament Spraw Międzynarodowych;
22)
Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;
23)
Departament Strategii i Analiz;
24)
Biuro Dyrektora Generalnego;
25)
Biuro Finansowe;
26)
Biuro Kontroli i Audytu;
27)
Biuro Ministra;
28)
Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - energia zapewniają w szczególności:
1)
Departament Ciepłownictwa;
2)
Departament Elektroenergetyki i Gazu;
3)
Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej;
4)
Departament Energii Jądrowej;
5)
Departament Ropy i Paliw Transportowych.
§  4. 
(uchylony).
§  5. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - klimat zapewniają w szczególności:
1)
Departament Gospodarki Odpadami;
2)
Departament Instrumentów Środowiskowych;
3)
Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej;
4)
Departament Odnawialnych Źródeł Energii.
§  6. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - środowisko zapewniają w szczególności:
1)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;
2)
Departament Leśnictwa i Łowiectwa;
3)
Departament Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej;
4)
Departament Ochrony Przyrody;
5)
(uchylony).
1 Obecnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U.2021.1949).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.790 t.j.

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu i Środowiska.
Data aktu: 28/10/2020
Data ogłoszenia: 12/08/2022
Data wejścia w życie: 30/10/2020