Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Warszawa.1989.03.23.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej,
podpisana w Warszawie dnia 23 marca 1989 r.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Wschodniej Republiki Urugwaju, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

- pragnąc nadal rozwijać i umacniać stosunki przyjaźni między obydwoma państwami, w oparciu o poszanowanie zasad suwerennej równości i nieinterwencji w wewnętrzne sprawy drugiej Strony,

- biorąc pod uwagę fakt, iż wymiana i współpraca w dziedzinie informacji, kultury, nauki i oświaty przyczynia się do lepszego wzajemnego poznania,

- postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę:

Artykuł  1.

Umawiające się Strony zobowiązują się do rozwijania i umacniania współpracy w dziedzinie nauki, kultury, środków masowego przekazu, kinematografii i sportu.

Artykuł  2.

Umawiające się Strony będą wspierać ustanowienie stosunków i rozwój współpracy między instytucjami oświatowymi i naukowymi. Współpraca ta będzie przybierać następujące formy:

-
wymiana specjalistów, naukowców i wykładowców,
-
wymiana stypendialna,
-
wymiana prac naukowych,
-
wymiana informacji naukowej i dokumentacji

dotyczącej dziedziny kultury, historii i ekonomii, a także innych materiałów informacyjnych niezbędnych dla opracowywania podręczników szkolnych i innych publikacji traktujących o państwie drugiej Strony.

Artykuł  3.

Umawiające się Strony podejmą działania zmierzające do zawarcia szczegółowej umowy o współpracy naukowo-technicznej, po uprzednim ustaleniu kierunków tej współpracy w drodze dyplomatycznej.

Zanim zostanie zawarta wyżej wymieniona umowa Umawiające się Strony działać będą w kierunku ułatwienia bezpośrednich kontaktów między instytucjami naukowymi i badawczymi zainteresowanymi wspólną realizacją określonych tematów, wymianą grup specjalistów i badaczy oraz wymianą materiałów i dokumentów związanych z tą współpracą.

Artykuł  4.

Umawiające się Strony podejmą działania na rzecz zapewnienia szerokiej i obiektywnej informacji na temat kraju drugiej Strony w swoich środkach masowego przekazu.

Artykuł  5.

Umawiające się Strony zbadają możliwość zawarcia umowy o wzajemnym uznawaniu świadectw, tytułów, dyplomów i stopni naukowych.

Artykuł  6.

W celu wymiany informacji, doświadczeń i wiadomości oraz prowadzenia specjalizacji, Umawiające się Strony popierać będą współpracę w zakresie literatury, muzyki, teatru, kina, sztuk pięknych, środków masowego przekazu, fonografii. Współpraca ta obejmować będzie następujące formy:

-
wymiana pisarzy, artystów i grup artystycznych oraz zespołów i wybitnych specjalistów, którzy uczestniczyliby w kongresach, festiwalach i konkursach o charakterze międzynarodowym;
-
wymiana dzieł literackich i artystycznych, filmów, wystaw, utworów muzycznych i nagrań.
Artykuł  7.

Umawiające się Strony popierać będą udział swoich specjalistów i delegacji, łącznie z dziecięcymi i młodzieżowymi, w imprezach artystycznych o charakterze międzynarodowym, organizowanych na swoim terytorium.

Artykuł  8.

Umawiające się Strony prowadzić będę współpracę w dziedzinie sportu. Sprzyjać będę kontaktom między swoimi organizacjami sportowymi i działać na rzecz zwiększenia częstotliwości spotkań między sportowcami, ekipami i specjalistami w zakresie sportu.

Artykuł  9.

W miarę swoich możliwości Umawiające się Strony wspierać będę współpracę w zakresie ochrony zdrowia.

Artykuł  10.

Umawiające się Strony, uwzględniając przepisy prawa wewnętrznego, stworzą odpowiednie warunki dla ułatwienia osobom fizycznym i prawnym drugiej Strony realizacji niniejszej Umowy.

Artykuł  11.

W celu realizacji niniejszej Umowy Umawiające się Strony będę opracowywać programy /co najmniej dwuletnie/, zawierające szczegóły współpracy w dziedzinach wymienionych w niniejszej Umowie.

Warunki finansowe będę uzgadniane w ramach odpowiednich programów współpracy, lub będę uzgadniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Artykuł  12.

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie potwierdzone w formie wymiany stosownych not dyplomatycznych. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Artykuł  13.

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze odpowiedniej notyfikacji, nie później jednak niż sześć miesięcy przed upływem danego okresu obowiązywania Umowy.

Artykuł  14.

Wygaśnięcie Umowy nie będzie miało wpływu na realizację programów współpracy, uzgodnionych w trakcie jej obowiązywania, chyba, że Strony postanowią inaczej.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 23 marca 1989 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Zmiany w prawie

Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.58

Rodzaj: Umowa
Tytuł: Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Warszawa.1989.03.23.
Data aktu: 23/03/1989
Data ogłoszenia: 20/01/2022
Data wejścia w życie: 29/11/1997