Chile-Polska. Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1995.07.05.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile,
podpisane w Warszawie dnia 5 lipca 1995 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Chile, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

- kierując się pragnieniem rozwijania współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, oświaty, radia, telewizji i sportu,

- pragnąc zacieśniać stosunki istniejące między obu Państwami,

- opierając się na zasadach wzajemnego zrozumienia, poszanowania suwerenności i nieingerencji w sprawy wewnętrzne drugiego Państwa oraz

- uwzględniając zbieżność zainteresowań między obu Państwami,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony będą przyczyniać się do rozwoju współpracy we wspomnianych dziedzinach i w tym celu będą:

a)
wymieniać delegacje kulturalne, naukowe, oświatowe,
b)
wymieniać artystów i zespoły artystyczne,
c)
organizować wystawy o charakterze kulturalnym i artystycznym,
d)
wymieniać i rozpowszechniać filmy długometrażowe i krótkometrażowe, w tym filmy dokumentalne o charakterze artystycznym i naukowym,
e)
wymieniać utwory muzyczne i inne artystyczne nadawane w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz prezentowane w salach koncertowych i teatralnych,
f)
ułatwiać tłumaczenia i wydawanie wybitnych dzieł literackich, naukowych i artystycznych drugiego Państwa,
g)
popierać udział swych przedstawicieli w konferencjach, sympozjach, festiwalach i innych spotkaniach międzynarodowych organizowanych na terytorium drugiego Państwa,
h)
ułatwiać dostęp do zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych osobom, których prace badawcze będą prowadzone w ramach niniejszego Memorandum.
Artykuł  2

Umawiające się Strony będą popierać i umacniać współpracę między obu Państwami w dziedzinie nauki, obejmującą w szczególności:

-
wymianę naukowców dla prowadzenia badań, wygłaszania wykładów, udziału w konferencjach i innych imprezach naukowych,
-
wymianę dokumentacji, informacji i publikacji naukowych i technicznych.
Artykuł  3

Umawiające się Strony będą popierać współpracę naukowo-techniczną między zainteresowanymi instytucjami badawczymi, a także ułatwiać kontakty naukowców i specjalistów z wyżej wymienionymi instytucjami.

W zależności od rozwoju współpracy naukowo-technicznej obie Umawiające się Strony rozważą możliwość podpisania odrębnej Umowy o Współpracy Naukowo-Technicznej.

Artykuł  4

Umawiające się Strony będą popierać nawiązywanie bezpośredniej współpracy między szkołami wyższymi i placówkami naukowymi obu krajów w zakresie:

-
prowadzenia wspólnych badań naukowych,
-
wymiany pracowników dydaktyczno-naukowych w celu prowadzenia wykładów, uczestniczenia w kongresach, sympozjach,
-
wymiany studentów,
-
wymiany materiałów, publikacji naukowych.

Umawiające się Strony będą wymieniać informacje na temat swoich systemów szkolnictwa wyższego i oświaty.

Umawiające się Strony będą przyznawać na zasadzie wzajemności stypendia na staże naukowo-badawcze.

Liczba stypendiów, dziedziny oraz warunki określane będą w Programach Wykonawczych do niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

Artykuł  5

Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednim ustawodawstwem, zbadają warunki wzajemnego uznawania dyplomów wyższych uczelni przyznawanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  6

Umawiające się Strony będą dążyć do rozpowszechniania możliwie pełnych i obiektywnych informacji o kulturze, geografii i historii narodu drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  7

Umawiające się Strony będą popierać, w miarę swoich możliwości, współpracę między instytucjami prasy, radia i telewizji obu Państw.

Artykuł  8

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.

Artykuł  9

Umawiające się Strony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym, zapewnią osobom delegowanym przez drugą Umawiającą się Stronę warunki, niezbędne dla wykonania zadań wynikających z niniejszego Memorandum o Porozumieniu.

Artykuł  10

W celu realizacji niniejszego Memorandum o Porozumieniu, Umawiające się Strony będą uzgadniać Programy Wykonawcze, w których określone będą między innymi warunki finansowe wymiany.

Artykuł  11

Niniejsze Memorandum o Porozumieniu wejdzie w życie w dniu ostatniej notyfikacji, w której jedna z Umawiających się Stron zakomunikuje drugiej Umawiającej się Stronie, w drodze dyplomatycznej, że zostały zakończone odpowiednie procedury wewnętrzne aprobujące porozumienie.

Artykuł  12
1. 
Niniejsze Memorandum o Porozumieniu zawarte jest na okres pięciu lat. Ulega ono automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie go poprzez notyfikację w drodze dyplomatycznej na sześć miesięcy przed upływem jego ważności.
2. 
Wypowiedzenie niniejszego Memorandum nie wpłynie na realizację programów i ustaleń zapoczątkowanych w okresie obowiązywania Memorandum, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Warszawie, dnia 5 lipca 1995 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i hiszpańskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2022.40

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Chile-Polska. Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1995.07.05.
Data aktu: 05/07/1995
Data ogłoszenia: 19/01/2022
Data wejścia w życie: 09/12/1997