Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".

UCHWAŁA Nr 129
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Określa się:
1)
zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, zwanego dalej "wsparciem";
2)
zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.
§  2. 
1. 
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wsparcie, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zwane dalej "szkołami".
2. 
Maksymalna wysokość wsparcia dla jednostki samorządu terytorialnego dla każdej szkoły prowadzonej przez tę jednostkę jest uzależniona od liczby uczniów w danej szkole, wynikającej z danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619), według stanu na dzień składania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2, i wynosi odpowiednio:
1)
w przypadku szkoły, w której liczba uczniów jest niższa niż 235:
a)
30 000 zł - w szkole liczącej do 100 uczniów,
b)
60 000 zł - w szkole liczącej do 200 uczniów,
c)
70 000 zł - w szkole liczącej do 234 uczniów;
2)
w przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.
3. 
W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną maksymalną kwotę wsparcia, o której mowa w ust. 2, ustala się zgodnie z ust. 2 odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.
4. 
Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., z tym że w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. mogą wydatkować maksymalnie 40% otrzymanego wsparcia.
§  3. 
1. 
Wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zwanego dalej "wyposażeniem".
2. 
Szczegółowy katalog wyposażenia zostanie podany do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na stronie internetowej zapewnionej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W katalogu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne wymagania wyposażenia oraz wskazuje wyposażenie podstawowe, które musi posiadać lub zakupić w ramach otrzymanego wsparcia każda szkoła objęta wsparciem, oraz wyposażenie dodatkowe, które może być zakupione w ramach otrzymanego wsparcia.
§  4. 
1. 
Wsparcie jest udzielane na wniosek organu prowadzącego szkołę.
2. 
Wniosek o objęcie wsparciem dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
3. 
W przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną dyrektor szkoły składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie dla szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną i odrębnie dla szkoły filialnej.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej;
2)
wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3.
5. 
Organ prowadzący szkołę weryfikuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, pod kątem prawidłowości jego wypełnienia, kompletności zawartych w nim informacji i tożsamości wnioskodawcy.
6. 
Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku, o której mowa w ust. 5, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, dyrektor szkoły może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.
7. 
Organ prowadzący szkołę na podstawie złożonych wniosków, o których mowa w ust. 2, sporządza wnioski o udzielenie wsparcia i składa je do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem właściwego wojewody. Wniosek składa się za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
8. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:
1)
listę szkół, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawierającą dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1;
2)
wnioskowaną kwotę wsparcia ustaloną na podstawie § 2 ust. 2 lub 3 dla wszystkich szkół, o których mowa w pkt 1.
9. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, złożone w sposób inny niż za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, nie będą rozpatrywane.
10. 
Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 7, są składane w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
11. 
Wojewoda dokonuje oceny wniosków, o których mowa w ust. 7, w celu przekazania Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły.
12. 
W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 11, wojewoda powołuje zespół oceniający.
13. 
W skład zespołu oceniającego wchodzi co najmniej:
1)
trzech przedstawicieli kuratora oświaty, w tym wojewódzki koordynator do spraw innowacji w edukacji;
2)
dwóch przedstawicieli urzędu obsługującego wojewodę.
14. 
Wojewoda zapewnia warunki do funkcjonowania zespołu oceniającego, w szczególności umożliwia organizowanie spotkań z użyciem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
15. 
Jeżeli w trakcie oceny wniosku, o której mowa w ust. 11, okaże się on niekompletny lub błędnie wypełniony, organ prowadzący szkołę może zostać wezwany do uzupełnienia lub korekty tego wniosku.
16. 
Wnioski, o których mowa w ust. 7, są oceniane na bieżąco w miarę ich wpływu.
17. 
Zespół oceniający przekazuje na bieżąco wojewodzie informacje o ocenionych wnioskach, o których mowa w ust. 7.
18. 
Wojewoda na podstawie ocenionych wniosków, o których mowa w ust. 7, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów listy zawierające rekomendacje co do wysokości wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły oraz informację o wysokości środków, które mają być przekazane na jego rachunek bankowy.
19. 
Prezes Rady Ministrów na podstawie rekomendacji, o których mowa w ust. 18, zatwierdza wysokość wsparcia przyznanego poszczególnym organom prowadzącym szkoły i przekazuje środki na rachunki bankowe wojewodów.
20. 
Wsparcie otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi dochód tych jednostek.
§  5. 
1. 
Wojewoda przekazuje środki organom prowadzącym szkoły.
2. 
Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykorzystania wsparcia.
§  6. 
Lista organów prowadzących szkoły, które otrzymały wsparcie, wraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  7. 
1. 
Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie, składa do właściwego wojewody za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, informację o:
1)
wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,
2)
wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

- w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
kwotę wykorzystanego wsparcia z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
2)
zestawienie ilościowo-wartościowe dokonanych wydatków z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
3)
informację o zakresie wykorzystanego wsparcia;
4)
informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.
§  8. 
1. 
Wojewoda za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje Prezesowi Rady Ministrów zbiorczą informację o:
1)
wykorzystaniu wsparcia w 2021 r.,
2)
wykorzystaniu wsparcia w 2021 r. i 2022 r.

- w terminach określonych w harmonogramie podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
kwotę wykorzystanego wsparcia z podziałem na poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
2)
zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez poszczególne organy prowadzące szkoły oraz z wyszczególnieniem szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury;
3)
ocenę zakresu wykorzystanego wsparcia;
4)
informację o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.
§  9. 
1. 
Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie się szkół, w których są realizowane inwestycyjne zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, oraz organów prowadzących te szkoły do:
1)
wypełniania, na żądanie Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, drogą elektroniczną, ankiet mających na celu ewaluację realizacji niniejszej uchwały, w tym zbadanie stanu wyposażenia szkół, wykorzystania technologii cyfrowych lub metodyki procesu dydaktycznego,
2)
udziału w innych ewaluacjach oraz w badaniach i działaniach informacyjnych, związanych z otrzymanym wsparciem

- w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r.

2. 
Organy prowadzące szkoły są obowiązane do:
1)
zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego wyposażenia z infrastrukturą szkolną;
2)
zapewnienia technicznych szkoleń dla osób prowadzących zajęcia w szkole z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia w zakresie jego obsługi;
3)
spełnienia wytycznych określonych na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2, w zakresie identyfikacji wizualnej związanej z oznaczeniem wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia.
3. 
Organy prowadzące szkoły są obowiązane zapewnić, aby szkoły podjęły działania dotyczące wykorzystywania wyposażenia zakupionego w ramach otrzymanego wsparcia polegające na:
1)
umożliwieniu realizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), z wykorzystaniem tego wyposażenia;
2)
wyznaczeniu przez dyrektora szkoły szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu;
3)
uwzględnieniu podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej;
4)
dzieleniu się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia;
5)
wykorzystywaniu tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.
4. 
Organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia.
§  10. 
Jeżeli suma łącznie przyznanego wsparcia będzie niższa niż maksymalna łączna suma wydatków wyliczonych zgodnie z § 2 ust. 2 lub 3, dopuszcza się możliwość ponownego składania wniosków, o których mowa w § 4 ust. 2 i 7. Informacja o ponownym przyjmowaniu wniosków oraz terminie ich składania jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w § 3 ust. 2.
§  11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.939

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości".
Data aktu: 29/09/2021
Data ogłoszenia: 14/10/2021
Data wejścia w życie: 15/10/2021