Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

UCHWAŁA Nr 610/2021
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) Krajowa Rada Sądownictwa stanowi, co następuje:
§  1. 
W Regulaminie Krajowej Rady Sądownictwa, stanowiącym załącznik do uchwały nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa (M.P. poz. 192, z 2020 r. poz. 595 oraz z 2021 r. poz. 7):
1)
§ 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 5. 1. Członek Rady potwierdza obecność na posiedzeniu Rady złożeniem podpisu na liście obecności. W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w posiedzeniu członek Rady powinien, w miarę możliwości, usprawiedliwić swoją nieobecność przed rozpoczęciem posiedzenia.

2. Członek Rady potwierdza udział w innych niż posiedzenie pracach na rzecz Rady złożeniem podpisu w karcie pracy i wskazaniem rodzaju wykonanej pracy.";

2)
w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Członek Krajowej Rady Sądownictwa może brać udział maksymalnie w pracach dwóch komisji problemowych powołanych w Radzie.";

3)
w § 26a w ust. 1 po słowach "zespół członków" dodaje się słowa "oraz komisja".
§  2. 
1. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021