Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

ZARZĄDZENIE Nr 50
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 maja 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 i 868) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki (M.P. z 2017 r. poz. 885) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i wyodrębnione stanowiska:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji;

3) Departament Komunikacji Społecznej;

4) Departament Monitorowania Rynku;

5) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów;

6) Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich;

7) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła;

8) Departament Rynku Paliw Ciekłych;

9) Departament Rynku Paliw Gazowych;

10) Departament Źródeł Odnawialnych;

11) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

12) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Prezes może powoływać komitety lub komitety sterujące oraz zespoły pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021