Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 2021 r.
w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
§  1. 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Kancelarią", nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenia, decyzje i polecenia wydane na podstawie lub w związku z zarządzeniem, o którym mowa w § 4, pozostają w mocy do czasu wydania zarządzeń, decyzji i poleceń na podstawie lub w związku z zarządzeniem.
§  3. 
1. 
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.
2. 
Kierujący komórkami organizacyjnymi Kancelarii opracują wewnętrzne regulaminy kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych i przedłożą do zaopiniowania Dyrektorowi Generalnemu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762, z 2017 r. poz. 438 i 611 oraz z 2018 r. poz. 452).
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§  1. 
1. 
Kancelaria jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Kancelaria wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach.
3. 
Kancelaria działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta.
4. 
Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Szefem Kancelarii", Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "Zastępcą Szefa Kancelarii", Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarzy i podsekretarzy stanu.
§  2. 
1. 
Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii, który kieruje jej pracami.
2. 
Zastępca Szefa Kancelarii, Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu - Szef Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarze i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.
3. 
Osoby na stanowiskach określonych w ust. 1 i 2 są członkami kierownictwa Kancelarii.
4. 
Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu powołuje i odwołuje Prezydent.
5. 
Prezydent może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw.
6. 
Szefa Kancelarii w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Szefa Kancelarii, a w przypadku nieobecności Zastępcy Szefa Kancelarii, wskazany przez Szefa Kancelarii sekretarz lub podsekretarz stanu.
§  3. 
1. 
Szef Kancelarii wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia.
2. 
Szef Kancelarii określa, za zgodą Prezydenta, w drodze zarządzenia, podział zadań oraz kompetencji członków kierownictwa Kancelarii.
3. 
Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.
4. 
Szef Kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem, może powoływać zespoły, rady i kolegia do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, tryb działania oraz skład osobowy.
5. 
Szef Kancelarii może występować do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6. 
Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.
7. 
Podziału etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.
§  4. 
W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Biuro Gabinetu Prezydenta;
2)
Biuro Szefa Kancelarii;
3)
Biuro Polityki Międzynarodowej;
4)
Biuro Dialogu i Korespondencji;
5)
Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
6)
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
7)
Biuro Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich;
8)
Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;
9)
Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;
10)
Biuro Odznaczeń i Nominacji;
11)
Biuro Prasowe;
12)
Biuro Prawa i Ustroju;
13)
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
14)
Biuro Wydarzeń Krajowych;
15)
Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta;
16)
Biuro Administracyjne;
17)
Biuro Finansowe;
18)
Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1. 
Organizację wewnętrzną Kancelarii, zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii nadany przez Szefa Kancelarii.
2. 
Kierujący komórką organizacyjną określa, w wewnętrznym regulaminie komórki organizacyjnej, strukturę oraz podział zadań wewnątrz komórki organizacyjnej.
3. 
Wewnętrzny regulamin komórki organizacyjnej zatwierdza Szef Kancelarii, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego oraz zaakceptowaniu przez członka kierownictwa Kancelarii sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.
§  6. 
1. 
Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
2. 
Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjno-techniczną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.
3. 
Kancelaria zapewnia obsługę finansową Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021