Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.

M.P.2021.220
ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2021 r.
w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) analizowanie i ocenianie wniosków o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów: projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programów, zwanych dalej "projektami dokumentów rządowych";
2) podejmowanie decyzji o:
a) wprowadzeniu projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,
b) odmowie wprowadzenia projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,
c) aktualizacji wpisu w wykazie prac legislacyjnych albo w wykazie prac programowych Rady Ministrów,
d) wycofaniu projektu dokumentu rządowego z wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,
e) powierzeniu opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji;
3) współpraca z organem wnioskującym w zakresie określania harmonogramu prac nad projektem dokumentu rządowego, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego terminu rozpatrzenia projektu przez Radę Ministrów;
4) monitorowanie przebiegu prac nad projektami dokumentów rządowych wprowadzonymi do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów i wyjaśnianie ewentualnych przyczyn opóźnień w realizacji harmonogramu, o którym mowa w pkt 3, w szczególności w zakresie planowanego terminu rozpatrzenia projektu przez Radę Ministrów;
5) opiniowanie zamierzeń i planów legislacyjnych ministrów sporządzanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów lub zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów;
6) dokonywanie okresowego przeglądu wykazu prac legislacyjnych oraz wykazu prac programowych Rady Ministrów w celu ich weryfikacji i aktualizacji;
7) przedstawianie Radzie Ministrów okresowych informacji na temat ewentualnych przyczyn opóźnień w pracach nad projektami dokumentów rządowych wprowadzonych do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów;
8) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektu wykazu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248);
9) realizacja innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów albo Radę Ministrów.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;
2) wiceprzewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych;
3) pozostali członkowie Zespołu w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni po jednym przez:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) wiceprezesów Rady Ministrów,
c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
f) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
g) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
h) ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2.  Przewodniczący Zespołu może ustanowić drugiego wiceprzewodniczącego Zespołu spośród sekretarzy stanu albo podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.  Przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego wiceprzewodniczący Zespołu.
4.  W posiedzeniu Zespołu mogą brać udział, na prawach członka Zespołu:
1) członkowie Rady Ministrów kierujący działami administracji rządowej niewymienieni w ust. 1 pkt 3 lit. c-h, będący organami wnioskującymi, albo upoważnieni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;
2) Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo upoważniony przez niego przedstawiciel w randze wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji;
3) inne podmioty upoważnione do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego, jeżeli:
a) zostały upoważnione przez Prezesa Rady Ministrów,
b) upoważnienie do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego tych podmiotów wynika z przepisów odrębnych, w szczególności upoważnieni w tym zakresie pełnomocnicy Rządu.
5.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może wyrazić zgodę na zastąpienie członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przez upoważnionego przedstawiciela w randze dyrektora departamentu albo komórki równorzędnej.
6.  Członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zastępowany w pracach Zespołu przez upoważnionego przedstawiciela w randze dyrektora departamentu albo komórki równorzędnej. W takim przypadku przedstawiciel członka Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie pełni funkcji wiceprzewodniczącego Zespołu.
§  4.  Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;
2) ustala porządek obrad posiedzeń Zespołu;
3) może zarządzić rozpatrzenie wniosku w trybie obiegowym;
4) może, z uzasadnionych przyczyn, zarządzić przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
5) może, w szczególnie uzasadnionych przez organ wnioskujący przypadkach, podjąć decyzję o wprowadzeniu projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów albo o odmowie wprowadzenia projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu, albo o wycofaniu projektu dokumentu rządowego z właściwego wykazu, albo o aktualizacji treści wpisu projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu, bez udziału pozostałych członków Zespołu;
6) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami;
7) wyznacza sekretarza Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która zapewnia obsługę Zespołu.
§  5. 
1.  Organ wnioskujący składa do przewodniczącego Zespołu wniosek o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, zwany dalej "wnioskiem".
2.  Do wniosku dołącza się:
1) ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu ustawy;
2) projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu rozporządzenia Rady Ministrów;
3) projekt dokumentu rządowego wraz z uzasadnieniem - jeżeli wniosek dotyczy projektu innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.
3.  Na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu lub wiceprzewodniczącego Zespołu organ wnioskujący sporządza i przekazuje przewodniczącemu Zespołu ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.
4.  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do wniosku o wycofanie projektu dokumentu rządowego z wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów.
§  6. 
1.  Sekretarz Zespołu przekazuje wniosek do Centrum Analiz Strategicznych.
2.  Centrum Analiz Strategicznych wydaje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, opinię dotyczącą wniosku oraz załączonych do wniosku:
1) oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu ustawy;
2) projektu rozporządzenia Rady Ministrów, uzasadnienia i oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych;
3) projektu innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu, uzasadnienia i oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, jeżeli jest sporządzona.
3.  Do Centrum Analiz Strategicznych nie przekazuje się:
1) wniosku dotyczącego wyłącznie zmiany treści wpisu w zakresie:
a) planowanego terminu przedłożenia projektu dokumentu rządowego Radzie Ministrów,
b) organu odpowiedzialnego za opracowanie projektu dokumentu rządowego,
c) zmiany brzmienia tytułu projektu dokumentu rządowego;
2) wniosku dotyczącego wycofania projektu dokumentu rządowego z wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów.
4.  Przewodniczący Zespołu może:
1) skrócić do 7 dni termin na przedstawienie opinii, o której mowa w ust. 2;
2) na uzasadniony wniosek Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - Szefa Centrum Analiz Strategicznych określić dłuższy termin na przedstawienie opinii, o której mowa w ust. 2.
§  7.  Po przedstawieniu przez Centrum Analiz Strategicznych opinii, o której mowa w § 6 ust. 2, przewodniczący Zespołu zarządza rozpatrzenie wniosku wraz z projektem dokumentu rządowego:
1) na posiedzeniu Zespołu albo
2) w trybie obiegowym.
§  8. 
1.  Jeżeli przewodniczący Zespołu zarządził rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu Zespołu, sekretarz Zespołu przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) wniosek wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu ustawy albo projektem rozporządzenia Rady Ministrów, uzasadnieniem i oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu rozporządzenia, albo projektem innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu, opinię Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2, zaproszenie na posiedzenie Zespołu oraz informację o porządku obrad posiedzenia Zespołu, terminie i miejscu posiedzenia Zespołu:
a) przewodniczącemu Zespołu,
b) wiceprzewodniczącemu Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, albo upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, o którym mowa w § 3 ust. 6,
c) wiceprzewodniczącemu Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2, jeżeli został ustanowiony,
d) pozostałym członkom Zespołu albo upoważnionym przez nich przedstawicielom, o których mowa w § 3 ust. 5,
e) osobom, o których mowa w § 4 pkt 6;
2) opinię Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2, zaproszenie na posiedzenie Zespołu oraz informację o porządku obrad posiedzenia Zespołu, terminie i miejscu posiedzenia Zespołu:
a) członkom Rady Ministrów kierującym działami administracji rządowej niewymienionym w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c-h, będącym organami wnioskującymi, albo upoważnionym przez nich przedstawicielom, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1,
b) Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji będącemu organem wnioskującym,
c) podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, będącym organami wnioskującymi.
2.  Jeżeli przewodniczący Zespołu zarządził przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, sekretarz Zespołu przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej podmiotom, o którym mowa w ust. 1, także informację o rodzaju środków komunikacji elektronicznej, przy których użyciu będzie przeprowadzone posiedzenie Zespołu.
3.  Przeprowadzenie posiedzenia Zespołu obejmuje w szczególności przedstawienie wniosku przez organ wnioskujący, dyskusję nad wnioskiem oraz podjęcie decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.
4.  Przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności przedstawienie wniosku przez organ wnioskujący, dyskusję nad wnioskiem oraz podjęcie decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2, z tym że osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu zapewnia się, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa:
1) transmisję posiedzenia Zespołu w czasie rzeczywistym;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym wraz z możliwością wypowiadania się w toku posiedzenia Zespołu.
5.  Sekretarz Zespołu sporządza ustalenia z posiedzenia Zespołu, wskazując w szczególności wniosek, wobec którego została podjęta decyzja, o której mowa w § 2 pkt 2.
6.  Przewodniczący Zespołu zatwierdza ustalenia z posiedzenia Zespołu.
7.  Przewodniczący Zespołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazuje ustalenia z posiedzenia Zespołu członkom Rady Ministrów oraz podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 i 3, będącym organami wnioskującymi.
§  9. 
1.  Jeżeli przewodniczący Zespołu zarządził rozpatrzenie wniosku w trybie obiegowym, sekretarz Zespołu przekazuje członkom Zespołu wniosek wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu ustawy albo projektem rozporządzenia Rady Ministrów, uzasadnieniem i oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu rozporządzenia, albo projektem innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu, oraz opinią Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2.
2.  Członkowie Zespołu przekazują sekretarzowi Zespołu stanowiska wobec wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
3.  Przewodniczący Zespołu może:
1) skrócić termin na przedstawienie stanowisk, o których mowa w ust. 2;
2) na uzasadniony wniosek członka Zespołu wydłużyć termin na przedstawienie stanowisk, o których mowa w ust. 2.
4.  Wniosek skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, wniosek wymaga rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu.
5.  Sekretarz Zespołu sporządza ustalenia z rozpatrzenia wniosku w trybie obiegowym, wskazując w szczególności wniosek, wobec którego została podjęta decyzja, o której mowa w § 2 pkt 2.
6.  Przewodniczący Zespołu zatwierdza ustalenia z rozpatrzenia wniosku w trybie obiegowym.
7.  Przewodniczący Zespołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przekazuje ustalenia z rozpatrzenia wniosku w trybie obiegowym członkom Rady Ministrów oraz podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 i 3, będącym organami wnioskującymi.
8.  Członkom Rady Ministrów kierującym działami administracji rządowej niewymienionym w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c-h, będącym organami wnioskującymi, Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji będącemu organem wnioskującym oraz podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 3, będącym organami wnioskującymi, wraz z ustaleniami z rozpatrzenia wniosku w trybie obiegowym przekazuje się opinię Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2.
9.  Sekretarz Zespołu, za zgodą przewodniczącego Zespołu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przekazać członkom Zespołu wniosek wraz z oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu ustawy albo projektem rozporządzenia Rady Ministrów, uzasadnieniem i oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu rozporządzenia, albo projektem innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu, bez opinii Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych przekazuje sekretarzowi Zespołu opinię Centrum Analiz Strategicznych, o której mowa w § 6 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  Zespół, za zgodą przewodniczącego Zespołu, może analizować i oceniać wnioski zgłaszane do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem regulacji lub spodziewanymi znacznymi skutkami finansowymi.
2.  Przepisy § 5-9 stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1.  Na posiedzeniu Zespołu rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia.
2.  W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, rozstrzyga stanowisko przewodniczącego Zespołu.
§  12.  Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań, w tym udostępniają informacje i dokumenty dotyczące spraw związanych z zakresem działania Zespołu.
§  13.  Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programowania Prac Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  14.  Do wniosków, które do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie zostały poddane analizie i ocenie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, o którym mowa w zarządzeniu nr 268 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  15. 
1.  Zespół do spraw Programowania Prac Rządu utworzony zarządzeniem nr 268 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu staje się Zespołem do spraw Programowania Prac Rządu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia skład Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu zostanie uzupełniony o członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.
§  16.  Traci moc zarządzenie nr 268 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.
§  17.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021