Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

M.P.2021.214
ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lutego 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Społecznego Rady Ministrów (M.P. z 2019 r. poz. 937 i 1148) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie Komitetu:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii,

b) Minister do spraw Unii Europejskiej,

c) Minister Edukacji i Nauki,

d) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

e) Minister Klimatu i Środowiska,

f) Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

g) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

h) Minister Sprawiedliwości,

i) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

j) Minister Zdrowia,

k) Minister - Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk,

l) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,

m) Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej,

n) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,

o) przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.";

2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet odbywa posiedzenia w terminach wskazanych przez Przewodniczącego Komitetu.",

b) uchyla się ust. 2,
c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Komitetu może zdecydować o odbyciu posiedzenia Komitetu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym członków Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 2.

4. Odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Komitetu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą uczestnikom posiedzenia Komitetu wypowiadanie się w toku obrad

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.";

3) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do Sekretarza Komitetu należą również sprawy związane z:

1) przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Komitet;

2) koordynowaniem obiegu dokumentacji związanej z wykonywaniem zadań Komitetu;

3) reprezentowaniem Komitetu w wykonywaniu jego zadań.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021