Nadanie statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.209
ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1.  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 1  , z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.
ZAŁĄCZNIK

STATUT PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Prokuratorią Generalną", działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320), zwanej dalej "ustawą".
Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  2.  Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obsługę:
1) Prokuratorii Generalnej;
2) Prezesa Prokuratorii Generalnej;
3) wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
4) Kolegium Prokuratorii Generalnej;
5) Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.
§  3. 
1.  W skład Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Nieruchomości;
2) Departament Opinii Prawnych, Negocjacji i Mediacji;
3) Departament Prawa Deliktowego;
4) Departament Prawa Finansowego;
4a) (uchylony);
5) Departament Prawa Międzynarodowego i Europejskiego;
6) Departament Prawa Umów;
7) Departament Studiów i Analiz;
8) Departament Osób Prawnych I;
9) Departament Osób Prawnych II;
10) Departament Osób Prawnych III;
11) Departament Mienia Skarbu Państwa;
12) Biuro Budżetowo-Administracyjne;
13) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2.  W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.
3.  W skład Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą wchodzić również samodzielne wydziały oraz jednoosobowe i wieloosobowe samodzielne stanowiska pracy, tworzone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.
§  4.  W Prokuratorii Generalnej pełnione są funkcje:
1) dyrektora generalnego, o którym mowa w § 7a;
2) dyrektorów i wicedyrektorów departamentów oraz biur, o których mowa w § 3 ust. 1;
3) naczelników wydziałów w departamentach, o których mowa w § 3 ust. 2;
4) naczelników samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3;
5) wizytatorów, o których mowa w § 9;
6) członków Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Prokuratorii Generalnej, o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy;
7) rzecznika dyscyplinarnego Prokuratorii Generalnej, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy;
8) rzecznika prasowego, o którym mowa w § 10.
§  5.  Spory o właściwość między komórkami organizacyjnymi lub samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga Prezes Prokuratorii Generalnej.
§  6.  Prezes Prokuratorii Generalnej może tworzyć i znosić stałe lub doraźne zespoły o charakterze opiniodawczym lub doradczym, określając ich nazwę, skład, zakres zadań, tryb pracy oraz sposób ich obsługi.
Rozdział  3

Szczegółowe zasady funkcjonowania

§  7. 
1.  W przypadku powołania więcej niż jednego wiceprezesa Prokuratorii Generalnej, Prezes Prokuratorii Generalnej wyznacza spośród nich swojego pierwszego zastępcę.
2.  Pierwszy zastępca Prezesa Prokuratorii Generalnej zastępuje Prezesa Prokuratorii Generalnej we wszystkich sprawach należących do jego zakresu czynności w razie jego nieobecności lub odwołania Prezesa Prokuratorii Generalnej ze stanowiska.
§  7a.  Dyrektor generalny zapewnia, w imieniu Prezesa Prokuratorii Generalnej, funkcjonowanie i warunki działania Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  8. 
1.  Komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 1, kierują dyrektorzy przy pomocy wicedyrektorów, jeżeli stanowiska wicedyrektorów zostały utworzone.
2.  Wydziałami i samodzielnymi wydziałami, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, kierują naczelnicy.
3.  Prezes Prokuratorii Generalnej:
1) może pisemnie upoważnić wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz innych radców zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej do podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu w określonych przez niego sprawach;
2) ustala zakresy czynności dyrektora generalnego, osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, o których mowa w § 3 ust. 3.
4.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodzielnych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ustalają zakresy czynności pracowników zatrudnionych w podległych im komórkach organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.
§  9.  Funkcję wizytatora powierza się radcy Prokuratorii Generalnej.
§  10.  Funkcję rzecznika prasowego powierza się pracownikowi Prokuratorii Generalnej.
§  11.  W departamentach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-10, funkcję dyrektora i wicedyrektora departamentu oraz naczelnika wydziału powierza się radcy Prokuratorii Generalnej.
§  12.  Funkcje, o których mowa w § 8-10, powierza Prezes Prokuratorii Generalnej. Prezes Prokuratorii Generalnej może zwolnić z tych funkcji w każdym czasie.
1 Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2017 r.

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021