Utworzenie Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 321
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Tworzy się, z dniem 5 grudnia 2021 r., Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, zwany dalej "Instytutem".
§  2. 
1. 
Instytut jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów.
2. 
Czynności wynikające z podległości Instytutu wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. 
Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Dyrektor Instytutu jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym bezpośrednio dysponentowi części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT INSTYTUTU STRAT WOJENNYCH IM. JANA KARSKIEGO

§  1. 
Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, zwany dalej "Instytutem", jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską w zakresie wiedzy o konsekwencjach II wojny światowej.
§  2. 
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§  3. 
Przedmiotem działalności Instytutu jest:
1)
inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych zmierzających do kompleksowego ustalenia i opisania skutków II wojny światowej dla Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla Europy Środkowo-Wschodniej;
2)
inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia badań nad skutkami II wojny światowej;
3)
prowadzenie działań edukacyjnych i popularyzatorskich w kraju i za granicą;
4)
inicjowanie wydarzeń naukowych pozwalających angażować środowiska naukowe skupione wokół badań nad skutkami II wojny światowej w kraju i za granicą;
5)
inicjowanie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania wiedzy na temat totalitarnego charakteru nazizmu i komunizmu;
6)
prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
7)
upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z zakresu działania Instytutu.
§  4. 
1. 
Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz koordynatorów komórek organizacyjnych.
2. 
Dyrektor ustala zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1.
3. 
Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Instytutu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§  5. 
Dyrektora i zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
§  6. 
Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami Instytutu;
2)
reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;
3)
zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Instytutu;
4)
zarządzanie mieniem Instytutu w sposób zapewniający realizację jego zadań statutowych;
5)
opracowywanie rocznego planu działania Instytutu i rocznego planu finansowego Instytutu;
6)
sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Instytutu i informacji z wykonania planu finansowego;
7)
sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji budżetu Instytutu;
8)
sporządzanie planów wydawniczych;
9)
sporządzanie projektu kierunków działalności badawczej, edukacyjnej, wydawniczej oraz popularyzatorskiej realizowanych przez Instytut;
10)
ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu oraz regulaminu pracy, a także innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują przepisy odrębne;
11)
zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez radę naukową Instytutu, regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
§  7. 
1. 
W Instytucie działa rada naukowa, zwana dalej "Radą", pełniąca funkcje opiniodawcze i doradcze.
2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
inicjowanie projektów badawczych, edukacyjnych, popularyzatorskich i wydawniczych;
2)
opiniowanie przedsięwzięć edukacyjno-popularyzatorskich;
3)
opiniowanie propozycji wydawniczych;
4)
opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;
5)
zatwierdzanie planów działalności Instytutu;
6)
opiniowanie projektu regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
7)
uchwalanie regulaminu Rady.
3. 
Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
4. 
Posiedzenia Rady zwołuje dyrektor, a w przypadku jego nieobecności - przewodniczący Rady.
§  8. 
1. 
W skład Rady wchodzi od 10 do 30 członków.
2. 
Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3. 
Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje, spośród członków Rady, Prezes Rady Ministrów.
§  9. 
1. 
W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół do spraw Gospodarczych, Społecznych i Psychologicznych Skutków II Wojny Światowej;
2)
Zespół do spraw Prawnych Konsekwencji II Wojny Światowej;
3)
Zespół do spraw Skutków II Wojny Światowej dla Dziedzictwa Kulturalnego;
4)
Zespół do spraw Edukacyjnych;
5)
Biuro Administracyjno-Finansowe.
2. 
W skład Instytutu wchodzi samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego podległe bezpośrednio dyrektorowi.
3. 
Regulamin organizacyjny Instytutu zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady.
§  10. 
Członkom Rady za udział w jej pracach przysługują:
1)
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów oraz
2)
zwrot kosztów podróży i zakwaterowania przyznawanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).
§  11. 
1. 
Do osób zatrudnionych w Instytucie stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
2. 
Zasady wynagradzania pracowników Instytutu regulują przepisy dotyczące wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022