Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku.

M.P.2020.678
ZARZĄDZENIE Nr 105
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku (M.P. poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 w pkt 2:
a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) Minister Sprawiedliwości, ",

b) uchyla się lit. d,
c) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, ",

d) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

"ga) minister właściwy do spraw klimatu.".

e) po lit. i dodaje się lit. ia w brzmieniu:

"ia) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, ",

f) uchyla się lit. j,
g) po lit. zb dodaje się lit. zba w brzmieniu:

"zba) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ",

h) uchyla się lit. zh;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach. Rozstrzygnięcia spraw zapadają w formie uchwał, z wyjątkiem wstępnych rozstrzygnięć Zespołu lub kwestii organizacyjnych, które Zespół rozstrzyga w drodze uzgodnienia stanowisk. O konieczności podjęcia rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk decyduje przewodniczący Zespołu.

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1, mogą być również podejmowane korespondencyjnie (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. O podjęciu rozstrzygnięcia korespondencyjnie decyduje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

3. Na posiedzeniach uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.

4. W przypadku trybu obiegowego uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli, którzy przesłali swój głos do sekretarza Zespołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu terminie, pod warunkiem że swoje głosy przesłała co najmniej połowa członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu. Sekretarz Zespołu nie posiada prawa głosu.

5. Uzgodnienie stanowiska na posiedzeniu następuje w przypadku niezgłoszenia sprzeciwu do stanowiska przedstawionego przez przewodniczącego Zespołu.

6. Uzgodnienie stanowiska w trybie obiegowym następuje w przypadku niezgłoszenia sekretarzowi Zespołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprzeciwu do stanowiska przedstawionego przez przewodniczącego, w wyznaczonym przez przewodniczącego Zespołu terminie.

7. Każdy z ministrów kierujących działami administracji rządowej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-m, posiada tylko jeden głos, niezależnie od liczby działów administracji rządowej, którymi kieruje.

8. Członek Zespołu może upoważnić innego członka Zespołu lub upoważnionego przedstawiciela innego członka Zespołu do oddania głosu w jego imieniu po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego Zespołu.

9. Sprawy wniesione do rozpatrzenia w trybie obiegowym przesyła się do członków Zespołu na co najmniej trzy dni robocze przed końcem terminu głosowania lub wyrażenia stanowiska. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może ulec skróceniu do jednego dnia roboczego.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Protokoły z posiedzeń Zespołu oraz z rozstrzygnięć podjętych w trybie obiegowym sporządza niezwłocznie sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje przewodniczący Zespołu albo jego zastępca oraz sekretarz Zespołu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020