Włączenie kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.43
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "RĘCZNE FORMOWANIE SZKŁA - HUTNIK SZKŁA" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła
2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Bezterminowo
4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" jest przygotowana do wytwarzania i barwienia wyrobów ze szkła metodą ręczną na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz modelu. Organizuje swoje stanowisko pracy oraz dobiera właściwe do wykonania określonego przedmiotu narzędzia. Potrafi odczytać w oparciu o model i szkic parametry wytwarzanego przedmiotu. Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" potrafi samodzielnie przeprowadzić cały proces wytwórczy, jest również przygotowana do pracy zespołowej. Czynności związane z procesem wytwórczym podejmuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanych dalej "BHP", ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

Zestaw 1. Proces ręcznego formowania szkła
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia proces ręcznego formowania szkła - wymienia rodzaje i technologie formowania szkła,

- wymienia rodzaje szkła możliwego do formowania metodą ręczną,

- omawia etapy ręcznego formowania szkła, w tym zależności między nimi oraz narzędzia stosowane na każdym z nich

Omawia zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie ręcznego formowania szkła - wymienia środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego formowania szkła metodą ręczną,

- identyfikuje i charakteryzuje zagrożenia bezpieczeństwa na stanowisku ręcznego formowania szkła

Zestaw 2. Ręczne formowanie szkła
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje i organizuje stanowisko do ręcznego formowania szkła - wymienia elementy stanowiska do formowania szkła metodą ręczną,

- dobiera środki ochrony osobistej niezbędne do bezpiecznego formowania szkła metodą ręczną,

- dobiera kształtowniki i formy do zadanego modelu,

- dobiera narzędzia do ręcznego formowania szkła, m.in. średnice piszczeli i kształtowników

Barwi produkty szklane wykonane metodą ręczną - dobiera ilość i gradację barwnika,

- barwi szkło za pomocą granulatów lub pudrów szklanych

Zgodnie z dostarczonym modelem w technologii szkła kapowego (szklanka opękiwana do 15 cm wysokości, wazon opękiwany do 30 cm wysokości) formuje szkło metodą ręczną - odczytuje w oparciu o model i szkic parametry wytwarzanego przedmiotu,

- nabiera wstępną porcję masy szklanej za pomocą piszczela,

- formuje oczko,

- nabiera kolejną porcję masy szklanej,

- formuje wstępnie masę,

- wydmuchuje bańkę,

- nabiera kolejną porcję masy szklanej,

- koryguje masę szklaną,

- wstępnie formuje wyrób,

- wstępnie uformowany wyrób umieszcza w formie,

- wydmuchuje wyrób

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody stosowane w walidacji

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji dopuszcza się następujące metody: test teoretyczny, rozmowa z komisją, obserwacja w warunkach rzeczywistych oraz ocena dzieła.

Zestawy efektów uczenia się mogą być weryfikowane wyłącznie za pomocą następujących metod:

1) zestaw 1. Proces ręcznego formowania szkła - test teoretyczny lub rozmowa z komisją;

2) zestaw 2. Ręczne formowanie szkła - obserwacja w warunkach rzeczywistych, ocena dzieła oraz test teoretyczny lub rozmowa z komisją.

Zasoby kadrowe

Komisja składa się z minimum 3 członków, spełniających następujące wymagania:

1) przewodniczący - członek Komisji:

- minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w technologicznym przygotowaniu wytopu szkła i pracy przy produkcji szkła ręcznie formowanego, zdobyte na przestrzeni ostatnich 10 lat, w tym minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w wyżej wymienionym zakresie;

2) drugi członek Komisji:

- minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy przy ręcznym formowaniu szkła zdobyte na przestrzeni ostatnich 10 lat;

3) trzeci członek Komisji:

- minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zawodach związanych z hutnictwem szkła, obsługą maszyn i urządzeń szklarskich, formowaniem ręcznym zdobyte na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Ponadto co najmniej jeden z członków komisji musi posiadać doświadczenie w realizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu ręcznego formowania szkła.

Sposób prowadzenia walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne niezbędne do prawidłowego prowadzenia walidacji

Walidacja podzielona jest na dwie części:

1. Część teoretyczna obejmująca weryfikację efektów uczenia się zawartych w zestawie 1. Proces ręcznego formowania szkła oraz zestawie 2. Ręczne formowanie szkła.

2. Część praktyczna obejmująca weryfikację efektów uczenia się zawartych w zestawie 2. Ręczne formowanie szkła.

Obserwacja w warunkach rzeczywistych (w miejscu pracy) przeprowadzana jest z użyciem materiałów dostarczonych przez komisję, tj.:

1) projektu graficznego przedmiotu lub wyrobu;

2) modelu 1:1 (wyrób gotowy wykończony);

3) narzędzi, w tym narzędzi do wytwarzania wyrobu metodą ręcznego formowania, kształtowników do wstępnego formowania, formy.

Ponadto instytucja prowadząca walidację zapewnia:

1) salę egzaminacyjną;

2) miejsce do przeprowadzania etapu praktycznego w zakresie objętym walidacją, tj. w pełni wyposażone stanowisko pracy zapewniające możliwość wykonania wyrobu zadanego, wyposażone w:

a) piec hutniczy z wytopioną masą szklaną,

b) ławkę hutniczą z wyposażeniem do wytwarzania i obróbki szkła metodą ręcznego formowania szkła,

c) piec odprężający;

3) zamykane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonych walidacji;

4) dokumenty i materiały dla osób przystępujących do walidacji.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. Identyfikowanie i dokumentowanie

Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodów hutniczych
8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.43

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 16/12/2019
Data ogłoszenia: 13/01/2020
Data wejścia w życie: 13/01/2020