Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.20.346
ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych
Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ministerstwu Aktywów Państwowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 275 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych (M.P. z 2020 r. poz. 1).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

§  1.  Ministerstwo Aktywów Państwowych, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256 oraz z 2020 r. poz. 496), do spraw objętych działami administracji rządowej:
1) aktywa państwowe;
2) gospodarka złożami kopalin.
§  2.  W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Funduszy Europejskich i Instrumentów Rozwojowych;
5) Departament Górnictwa;
6) Departament Komunikacji;
7) Departament Kontroli i Audytu;
8) Departament Nadzoru I;
9) Departament Nadzoru II;
10) Departament Prawny;
11) Biuro Administracyjne;
12) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego;
13) Biuro Dyrektora Generalnego;
14) Biuro Ministra.
§  3.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - aktywa państwowe zapewniają w szczególności:
1) Departament Analiz i Sprawozdawczości;
2) Departament Nadzoru I;
3) Departament Nadzoru II;
4) Biuro do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego.
§  4.  Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin zapewnia w szczególności Departament Górnictwa.
§  5.  Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020