Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

ZARZĄDZENIE
SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
z dnia 10 października 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554).
§  2.
1.
Czynności niejawnego nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także czynności niejawnego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, zwane dalej "czynnościami", przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz osób udzielających im pomocy.
2.
Czas czynności biegnie od dnia wydania przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa zarządzenia o przeprowadzeniu czynności.
3.
Czas czynności nie cierpiących zwłoki liczy się od godziny wydania przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa zarządzenia o przeprowadzeniu czynności.
4.
Czas czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, trwa do osiągnięcia zamierzonego celu czynności, jednak nie dłużej niż zakreślony przez Prokuratora Generalnego, lub do ich wstrzymania w razie niewyrażenia przez Prokuratora Generalnego zgody albo zaniechania z powodu braku możliwości kontynuowania tych czynności.
5.
Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia Szefa Urzędu Ochrony Państwa o przeprowadzeniu czynności w ramach czasu zakreślonego przez Prokuratora Generalnego.
§  3.
1.
Czynności przeprowadza się w sposób niejawny, polegający na:
1)
zakupie, odebraniu dostawy, objęciu w najem, wypożyczeniu albo wejściu w inny sposób w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1;
2)
przyjęciu lub wręczeniu pieniędzy, papierów wartościowych lub innych środków płatniczych albo przedmiotów stanowiących korzyść majątkową.
2.
Nabyty lub przejęty przedmiot oraz przyjętą korzyść majątkową można poddać szczegółowemu badaniu, także przez eksperta, zwłaszcza gdy:
1)
zachodzi wątpliwość dotycząca ich istoty, właściwości lub ilości;
2)
istnieje uzasadnione przypuszczenie, że znajdują się na nich ślady umożliwiające identyfikację osoby, czasu, miejsca lub rzeczy.
3.
W czasie przeprowadzenia czynności mogą być stosowane kontrola korespondencji i środki techniczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  4.
1.
Dokumentację czynności stanowią:
1)
pisemne wystąpienie do Szefa Urzędu Ochrony Państwa o zarządzenie czynności, zawierające:
a)
oznaczenie wniosku,
b)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano,
c)
opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifikację prawną,
d)
określenie celu i rodzaju czynności oraz miejsca, czasu i sposobu jej przeprowadzenia,
e)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego czynność ma być dokonana,
f)
powody bezskuteczności podejmowania dotychczas środków albo wysokiego prawdopodobieństwa nieskuteczności lub nieprzydatności ich stosowania,
g)
uzasadnienie potrzeby zarządzenia czynności w przypadkach nie cierpiących zwłoki;
2)
pisemny wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie przeprowadzenia czynności;
3)
pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie przeprowadzenia czynności;
4)
zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa o przeprowadzeniu czynności, wydane na piśmie, a w przypadkach nie cierpiących zwłoki - wydane jednocześnie z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wyrażenie na to zgody;
5)
bieżące informacje Szefa Urzędu Ochrony Państwa o przeprowadzonych czynnościach i ich wyniku, kierowane do Prokuratora Generalnego;
6)
notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki czynności;
7)
protokoły komisyjnego zniszczenia materiałów, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy.
2.
Dokumentację czynności stanowią także:
1)
nośniki, na których zarejestrowane zostały informacje;
2)
kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1, lub dokumenty zawierające informacje znajdujące się na tych nośnikach, wykonane w szczególności w postaci wydruku;
3)
ekspertyzy, o których mowa w § 3 ust. 2.
3.
Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera w szczególności:
1)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano;
2)
określenie czynności;
3)
czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;
4)
dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokonano czynności;
5)
wyniki badań, o których mowa w § 3 ust. 2;
6)
dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie czynności;
7)
informacje o wyniku czynności.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.77.735

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Urząd Ochrony Państwa czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
Data aktu: 10/10/1997
Data ogłoszenia: 16/10/1997
Data wejścia w życie: 31/10/1997