Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 grudnia 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5, art. 8, 9 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Monitor Polski Nr 6, poz. 73, Nr 21, poz. 244 i Nr 27, poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zagranicznych środków płatniczych w celu pokrycia kosztów sądowych, w związku z toczącym się za granicą postępowaniem, lub opłat w postępowaniu arbitrażowym oraz kosztów związanych z udzieleniem poręczenia lub gwarancji wykonania wymagalnych zobowiązań z tytułów określonych w ustawie lub zezwoleniu dewizowym,"

b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) zagranicznych środków płatniczych w celu wykonania zobowiązań pieniężnych zaciągniętych u osób zagranicznych, przed zmianą swojego statusu dewizowego na osobę krajową,

8) zagranicznych środków płatniczych jako wadium z tytułu uczestnictwa w przetargu organizowanym za granicą.";

2)
w § 7 w pkt 4 wyrazy "walut obcych" zastępuje się wyrazami "zagranicznych środków płatniczych";
3)
w § 8 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) z wynagrodzenia przysługującego tym osobom z tytułu pełnionej funkcji w organach spółek prawa handlowego.";

4)
w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sprzedaży mienia i z rachunków bankowych prowadzonych w złotych, w przypadku zmiany statusu dewizowego, jeżeli mienie to pochodziło sprzed zmiany tego statusu,";

5)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zezwala się osobom krajowym fizycznym na przekaz za granicę walut zgromadzonych na rachunku walutowym "A" z tytułów określonych w ustawie lub zezwoleniu dewizowym.";

6)
w § 14 po wyrazach "zakupionych w bankach" dodaje się wyrazy "lub pobranych z rachunku walutowego";
7)
w § 15:
a)
w ust. 2 po wyrazach "o których mowa" dodaje się wyrazy "§ 23 ust. 2,"
b)
w ust. 3 wyrazy "w § 20a" zastępuje się wyrazami "w § 20b";
8)
§ 20a otrzymuje brzmienie:

"§ 20a. 1. Zezwala się osobom krajowym na przekaz za granicę walut obcych do krajów, o których mowa w § 16 ust. 1, w celu nabycia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu w tych krajach, za pośrednictwem osób krajowych posiadających odpowiednie upoważnienia do dokonywania tych czynności.

2. Korzystanie z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pociąga za sobą obowiązek przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zamiarze nabycia papierów wartościowych w wysokości przekraczającej równowartość 50.000 ECU na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Przekaz może zostać wykonany po upływie co najmniej 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez Narodowy Bank Polski, na kopii formularza, przyjęcia informacji.";

9)
dodaje się § 20b w brzmieniu:

"§ 20b. Zezwala się osobom zagranicznym na przekaz za granicę walut wymienialnych zakupionych w bankach za walutę polską pochodzącą ze sprzedaży w kraju jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i powierniczych lub akcji spółek mających siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz w innych krajach, z którymi Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, dopuszczonych do obrotu publicznego przez Komisję Papierów Wartościowych, w ramach łącznego limitu 300.000.000 ECU.";

10)
w § 21a wyrazy "w związku z zawartymi umowami w obrocie z zagranicą towarami, usługami i prawami na dobrach niematerialnych" zastępuje się wyrazami "z tytułów określonych w ustawie lub zezwoleniu dewizowym";
11)
w § 26:
a)
w ust. 1 po wyrazie "pożyczek" dodaje się wyrazy "i kredytów",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zezwala się osobom krajowym na udzielanie osobom zagranicznym pożyczek i kredytów w walutach wymienialnych, o terminie spłaty nie krótszym niż 1 rok od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że pożyczka i kredyt (kapitał i odsetki) zostaną spłacone w walucie, w której zostały udzielone, lub w innej walucie wymienialnej.",

c)
w ust. 3 po wyrazie "pożyczkach" dodaje się wyrazy "i kredytach";
12)
w § 26a:
a)
w ust. 2 wyrazy "200.000.000 ECU" zastępuje się wyrazami "300.000.000 ECU",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby krajowe są obowiązane do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu informacji o zaciągniętych (udzielonych) pożyczkach, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do 20 dnia od dnia sprzedaży (nabycia) papierów wartościowych o charakterze dłużnym, odpowiednio na formularzach, których wzór stanowią załączniki nr 6 i 7 do zarządzenia.";

13)
w § 38:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zezwala się osobom krajowym na nabycie (objęcie) akcji, udziałów i nieruchomości, o których mowa w § 16, oraz papierów wartościowych, o których mowa w § 20a, z zastrzeżeniem, że łączna wartość inwestycji jednej osoby krajowej w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, a nie należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nie przekroczy równowartości 1.000.000 ECU.",

b)
w ust. 4 wyrazy "w § 20a" zastępuje się wyrazami "w § 20b";
14)
załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
15)
dodaje się załączniki nr 6 i 7 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.............................

(miejsce i data zgłoszenia)

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy

w ..............

ZGŁOSZENIE

ZAMIARU DOKONANIA PRZEKAZU ZA GRANICĘ

Nazwa/nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia (REGON/PESEL) .....

...............................................................

Adres/siedziba osoby dokonującej zgłoszenia ...................

...............................................................

Cel przekazu (wymienić zgodnie z § 16 lub 20a zarządzenia

Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych ......

...............................................................

...............................................................

Kwota przewidywanego przekazu i waluta, w której dokonany

zostanie przekaz ..............................................

...............................................................

Kraj, do którego dokonany zostanie przekaz ....................

Adnotacja oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego

przyjmującego zgłoszenie

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ PDZ

INFORMACJA O POŻYCZCE ZACIĄGNIĘTEJ OD OSÓB ZAGRANICZNYCH W DRODZE EMISJI I OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMULARZ PDU

INFORMACJA O POŻYCZCE UDZIELONEJ OSOBOM ZAGRANICZNYM W DRODZE ZAKUPU DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(pominięty)

Zmiany w prawie

Weszła w życie nowelizacja uzupełniająca przepisy o ochronie konsumentów

Od piątku obowiązuje uchwalona w czerwcu nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która uzupełnia zapisy chroniące konsumentów m.in. o kwestie sporów o nakazy zapłaty na podstawie weksla. Uzupełnia ona też katalog czynów nieuczciwej konkurencji o kolejny czyn wynikający z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Grażyna J. Leśniak 24.09.2021
Nowe stawki zaszeregowania dla pracowników samorządowych

Od 1 października będą obowiązywały nowe stawki w kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na umowę o pracę. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Rząd uzasadnia zmiany wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Robert Horbaczewski 22.09.2021
Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021