Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 20 grudnia 1996 r.
w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 8 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym.
§  2.
1.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia posłów i senatorów do korzystania bezpłatnie z przejazdów i przelotów w zakresie określonym w § 1 są odpowiednio legitymacje poselska lub senatorska.
2.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do przejazdów i przelotów posłów i senatorów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest stosowne zaświadczenie o dokonanym wyborze, wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą, lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu.
§  3.
Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie, korzystając z:
1)
przejazdu w pociągu oznaczonym jako pociąg z dopłatą - bilet dodatkowy na przejazd w pociągu z dopłatą,
2)
miejsca sypialnego lub miejsca do leżenia - bilet dodatkowy na miejsce sypialne lub do leżenia, na podstawie zlecenia na przejazd w wagonie sypialnym wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu,
3)
przejazdu w autobusie objętym rezerwowaniem miejsc - bilet dodatkowy na miejsce do siedzenia (miejscówkę),
4)
przelotu samolotem - bilet, na podstawie zlecenia wystawionego przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu.
§  4.
1.
W bilet dodatkowy, o którym mowa w § 3 pkt 1, posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się najwcześniej na 60 dni przed odjazdem pociągu w kasach biletowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", zwanego dalej "PKP", lub uprawnionych biur podróży.
2.
Miejsca dla posłów i senatorów są rezerwowane w dniu wyjazdu do 2 godzin przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Po tym terminie posłowie i senatorowie mogą zaopatrzyć się bezpłatnie w bilet dodatkowy w kasach biletowych lub w pociągu tylko w miarę wolnych miejsc.
3.
W pociągach oznaczonych jako pociągi z dopłatą PKP wyznacza sześć miejsc dla posłów i senatorów w wagonie klasy 1 (odpowiednio 4 i 2 miejsca).
§  5.
1.
W bilety dodatkowe na miejsca sypialne lub do leżenia, o których mowa w § 3 pkt 2, posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w kasach biletowych PKP lub uprawnionych biur podróży.
2.
Miejsca dla posłów i senatorów są rezerwowane w dniu wyjazdu, do 8 godzin przed odjazdem wagonu ze stacji początkowej. Po tym terminie posłowie i senatorowie mogą zaopatrywać się w bilety dodatkowe na miejsca sypialne lub do leżenia w kasach biletowych lub w wagonie tylko w miarę wolnych miejsc.
3.
We wszystkich relacjach kursowania wagonów sypialnych lub z miejscami do leżenia w kierunku do i z Warszawy, PKP wyznacza, z zastrzeżeniem ust. 2:
1)
1 przedział klasy 1 w wagonie sypialnym (po jednym miejscu dla posła i senatora) lub
2)
1 przedział środkowy w wagonie z miejscami do leżenia (4 miejsca dla posłów i 2 dla senatorów), jeżeli w danej relacji nie kursuje wagon sypialny.
§  6.
Terminy kolejnych posiedzeń Sejmu i Senatu zgłaszane są Zarządowi przedsiębiorstwa państwowego PKP, Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji i Polskim Liniom Lotniczym LOT S.A. przez:
1)
Kancelarię Sejmu - co kwartał, a terminy dodatkowych posiedzeń co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem,
2)
Kancelarię Senatu - co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem, a w szczególnych przypadkach na 3 dni przed posiedzeniem.
§  7.
PKP zapewnia w ciągu 2 dni poprzedzających rozpoczęcie posiedzenia Sejmu lub Senatu oraz na dzień zakończenia posiedzenia i dzień następny, odpowiednio do i z Warszawy:
1)
3 przedziały klasy 1 w wagonie sypialnym (4 miejsca dla posłów i 2 dla senatorów) lub
2)
1 przedział środkowy w wagonie z miejscami do leżenia (4 miejsca dla posłów i 2 dla senatorów), jeżeli w danej relacji nie kursuje wagon sypialny.
§  8.
Przedsiębiorstwa PKS rezerwują dla posłów i senatorów:
1)
2 miejsca w każdym autobusie objętym rezerwacją miejsc, do 30 minut przed odjazdem autobusu z miejscowości początkowej kursu autobusu,
2)
w ciągu 2 dni poprzedzających posiedzenie Sejmu lub Senatu - oraz na dzień zakończenia posiedzenia i dzień następny - 3 miejsca w autobusach do i z Warszawy.
§  9.
1.
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (PLL LOT S.A.) rezerwują w każdym samolocie na liniach krajowych do i z Warszawy 2 miejsca dla posłów i senatorów. Miejsca te pozostają - do 12 godzin przed planowanym odlotem samolotu - w dyspozycji PLL LOT S.A. w Warszawie, a w pozostałych portach lotniczych - w dyspozycji właściwego oddziału PLL LOT S.A.
2.
PLL LOT S.A. zapewniają dodatkowo, na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 6, w ciągu 2 dni poprzedzających posiedzenie Sejmu lub Senatu i w dniu posiedzenia, w samolotach odlatujących w godzinach rannych oraz na dzień zakończenia posiedzenia i dzień następny, na wszystkie regularne przeloty krajowe odpowiednio do i z Warszawy - po 2 miejsca dla posłów i senatorów.
3.
Miejsca rezerwowane są do godz. 11.30 w samolotach odlatujących po południu i do godz. 15.00 dnia poprzedniego w samolotach odlatujących w godzinach rannych.
§  10.
Na wniosek Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu przewoźnicy zapewniają, w miarę możliwości, w dniach poprzedzających i kończących posiedzenia Sejmu i Senatu miejsca dla posłów i senatorów ponad limity określone w § 7, § 8 pkt 2 i § 9 ust. 2.
§  11.
1.
Sposób rozliczania należności ponoszonych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu za korzystanie przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotów w krajowym przewozie lotniczym określają umowy zawarte pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a podmiotami, o których mowa w § 6, oraz Przedsiębiorstwem Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "Wars", eksploatującym wagony z miejscami sypialnymi i do leżenia.
2.
Korzystanie przez posłów i senatorów z usług przewozowych innych niż wymienionych w zarządzeniu przewoźników określają stosowne umowy zawierane pomiędzy Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu a tymi przewoźnikami.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1997.1.8

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.
Data aktu: 20/12/1996
Data ogłoszenia: 13/01/1997
Data wejścia w życie: 28/01/1997