Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

M.P.90.25.200
OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 25 czerwca 1990 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
1. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 45, poz. 290 i z 1988 r. Nr 34, poz. 310) zatwierdzone uchwałą nr 38 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1990 r.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

W taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Najniższa składka z jednej polisy (tzw. minimalna) wynosi 5.000 złotych."

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Tabela stawek taryfowych:

Poz. Przedmiot ubezpieczenia Stawka taryfowa %
1 Oszklenia w budynkach szklarni, cieplarni, oranżerii 10,0
2 Oszklenia inspektowe 12,0
3 Oszklenia w budynkach mieszkalnych 2,5
4 Oszklenia w budynkach i lokalach handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz w budynkach użyteczności publicznej 4,0
5 Tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła, plastiku itp. poza budynkiem lub lokalem 7,0
6 Neony, tablice świetlne i elektroniczne 6,0
7 Wykładziny kamienne 2,0
8 Inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie budynku lub lokalu 4,0
9 Ubezpieczenie kosztów ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu 10,0"

3) dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Prezes PZU może wprowadzić na terenie danego województwa inne stawki niż określone w § 2 i 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze względów akwizycyjnych, uwarunkowana wynikami ubezpieczenia."

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1990.25.200

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Data aktu: 25/06/1990
Data ogłoszenia: 30/06/1990
Data wejścia w życie: 30/06/1990