Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.86.32.232
ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 29 października 1986 r.
w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169) oraz art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1. Studia wyższe dla pracujących, zwane dalej "studiami", prowadzone są na kierunkach przygotowujących kadry w dziedzinach gospodarki i kultury kraju oraz regionu, w których występuje deficyt kadr z wyższym wykształceniem.
§  2.
1. I rok studiów poprzedzony jest:
1) semestrem zerowym organizowanym przez uczelnie dla kandydatów na kierunki nienauczycielskie,
2) kursem przygotowawczym, organizowanym przez oddziały doskonalenia nauczycieli dla kandydatów na kierunki nauczycielskie.
2. Limit miejsc na semestrze zerowym ustala Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu ze szkołami. Limit ten Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli między zainteresowane ministerstwa, instytucje, zakłady pracy oraz organizacje społeczno-polityczne.
3. Rekrutację kandydatów na semestr zerowy prowadzą w ramach przyznanego limitu miejsc zakłady pracy i organizacje społeczno-polityczne w porozumieniu ze szkołami wyższymi.
4. Uczestnicy semestru zerowego i kursów przygotowawczych dla nauczycieli zdają egzaminy wstępne na zasadach określonych w zarządzeniu.
5. Założenia organizacyjne i programy dla semestru zerowego przygotowują szkoły wyższe na podstawie wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  3. Szkoła wyższa dokonuje przyjęć na I rok studiów w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów. W ramach ustalonego limitu przyjęć 30% miejsc przeznacza się dla kandydatów nie uczestniczących w semestrze zerowym.
§  4.
1. Dobór kandydatów na I rok studiów odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawę stanowi wynik egzaminu wstępnego.
2. Egzamin wstępny obejmuje przedmioty, które obowiązują na egzaminie wstępnym na studia dzienne.
§  5.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się stosując system punktowy, polegający na przeliczeniu ocen egzaminu wstępnego na punkty.
2. Skala ocen i równowartość liczby punktów dla przedmiotów kierunkowych i języków obcych jest następująca:
1) przedmioty kierunkowe:
Skala ocen Liczba punktów
bardzo dobry (5) 12
dobry + (4,5) 9
dobry (4) 7
dostateczny + (3,5) 5
dostateczny (3) 4
niedostateczny (2) 0
2) język obcy:
Skala ocen Liczba punktów
bardzo dobry (5) 5
dobry + (4,5) 4
dobry (4) 3
dostateczny + (3,5) 2
dostateczny (3) 1
niedostateczny (2) 0
§  6.
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów powinni posiadać:
1) świadectwo dojrzałości,
2) pozytywną opinię zakładu pracy o przebiegu pracy zawodowej i postawie obywatelskiej,
3) odpowiedni staż pracy zawodowej zgodnej z wybranym kierunkiem studiów.
2. Staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi:
1) co najmniej dwa lata - w odniesieniu do kierunków społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i nauczycielskich oraz prawa i administracji,
2) co najmniej trzy lata - w odniesieniu do kierunków technicznych i rolniczych.
§  7. O przyjęcie na I rok studiów mogą ubiegać się kandydaci, o których mowa w § 2, oraz kandydaci nie uczestniczący w semestrze zerowym lub kursie przygotowawczym, po spełnieniu warunków określonych w § 6.
§  8.
1. Pierwszeństwo w przyjęciu na I rok studiów na kierunki nienauczycielskie, w razie uzyskania jednakowej liczby punktów, mają kandydaci uczestniczący w semestrze zerowym.
2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z zarządzeniem nr 43 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 9, poz. 42), jeżeli spełniają warunki określone w § 6.
§  9.
1. Kandydaci na studia składają w uczelni osobiście lub za pośrednictwem zakładu pracy niżej wymienione dokumenty:
1) podanie na ustalonym formularzu, zawierającym również kwestionariusz osobowy kandydata oraz życiorys,
2) świadectwo dojrzałości w oryginale,
3) orzeczenie lekarskie stwierdzające, iż stan zdrowia pozwala na łączenie studiów z pracą zawodową,
4) skierowanie z zakładu pracy - w odniesieniu do kandydatów na semestr zerowy, a zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie lub skierowanie z zakładu pracy - w odniesieniu do kandydatów nie uczestniczących w semestrze zerowym,
5) opinię zakładu pracy o przebiegu pracy zawodowej i postawie obywatelskiej,
6) zaświadczenie o stażu pracy zawodowej,
7) 4 fotografie.
2. Kandydaci nie uczestniczący w semestrze zerowym składają dokumenty w wybranych szkołach wyższych w terminie do 15 maja.
3. Dokumenty kandydatów kierowanych na semestr zerowy zakłady pracy składają w terminie ustalonym przez właściwe szkoły wyższe.
§  10. Na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1, dziekan lub dyrektor instytutu podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego.
§  11.
1. Egzaminy wstępne przeprowadzają nauczyciele akademiccy zajmujący co najmniej stanowisko adiunkta.
2. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy.
3. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: pracy pisemnej i egzaminu ustnego lub testowego. W skład egzaminu wstępnego może wchodzić sprawdzian praktyczny lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
4. Prace pisemne kandydatów są anonimowe.
5. Egzamin ustny odbywa się wobec pełnego składu członków komisji wydziałowej (instytutowej).
6. Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy - specjaliści z danego przedmiotu. W razie rozbieżności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę ustala przewodniczący komisji wydziałowej (instytutowej).
7. Kandydaci, którzy na egzaminach pisemnych uzyskali z dwóch przedmiotów oceny niedostatecznie, nie mogą być dopuszczeni do egzaminu ustnego i dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostają powiadomieni w sposób ustalony przez rektora. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z przedmiotu, z którego przewidziany jest tylko egzamin pisemny, mają prawo poprawić tę ocenę na egzaminie ustnym. W razie otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu ustnego nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
8. Ze względu na inne zasady przeprowadzania egzaminów przepis ust. 7 nie dotyczy wyższych szkół technicznych. W wyższych szkołach technicznych egzaminy z poszczególnych przedmiotów kierunkowych składają się z dwóch części i są przeprowadzane w formie pisemnej. Ostateczną ocenę egzaminu ustala się na podstawie łącznej oceny uzyskanej z obu części egzaminu. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną tylko z języka obcego, mają prawo poprawić tę ocenę. Formę egzaminu poprawkowego szkoła wyższa określa we własnym zakresie.
§  12.
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata oddzielny protokół. W protokole wpisuje się ocenę pracy pisemnej (testu) oraz numer zestawu pytań i ocenę egzaminu ustnego. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków komisji. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji z uzasadnieniem dokonanej zmiany.
2. Kandydat otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
§  13. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów w danej szkole wyższej lub którym względy życiowe nie pozwalają na podjęcie nauki w tej uczelni, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w innej szkole wyższej - w ramach limitu przyjęć na ten sam lub pokrewny kierunek studiów, na którym obowiązują analogiczne egzaminy wstępne.
§  14.
1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadzają wydziałowe (instytutowe) komisje rekrutacyjne, zwane dalej "komisjami wydziałowymi (instytutowymi)."
2. Do zadań komisji wydziałowej (instytutowej) powołanej przez dziekana (dyrektora instytutu) należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentów kandydatów,
2) stawianie wniosków na podstawie otrzymanych dokumentów o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
3) zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,
4) zatwierdzanie zestawów pytań egzaminacyjnych,
5) przeprowadzanie egzaminów wstępnych,
6) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach przyznanego limitu.
3. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej, zwanej dalej "komisją uczelnianą", należy w szczególności:
1) koordynacja i kontrola pracy komisji wydziałowych (instytutowych),
2) ustalanie szczegółowego rozkładu egzaminów wstępnych,
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych (instytutowych) komisji rekrutacyjnych.
§  15.
1. Rektor (dziekan, dyrektor instytutu) powołuje uczelnianą (wydziałową, instytutową) komisję z zachowaniem przepisu art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201).
2. Dziekan (dyrektor instytutu) może powołać kilka komisji wydziałowych (instytutowych), jeżeli liczba kandydatów na I rok studiów w wydziale przekracza 150, przy czym powołanie komisji następuje dla każdej następnej grupy 150 osób.
3. Dziekani mogą powołać komisję wspólną dla kandydatów na I rok studiów kilku pokrewnych wydziałów, jeżeli liczba kandydatów na I rok studiów w wydziale wynosi mniej niż 150.
4. Przewodniczącym uczelnianej komisji jest rektor lub wyznaczony przez rektora prorektor. Przewodniczącym komisji wydziałowej (instytutowej) jest dziekan (dyrektor instytutu) lub prodziekan (zastępca dyrektora instytutu). W razie powołania kilku komisji wydziałowych, przewodniczącym komisji jest profesor lub docent wyznaczony przez rektora.
5. Komisje uczelniane i komisje wydziałowe (instytutowe) rozpoczynają pracę w terminie ustalonym przez rektora.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

ZAŚWIADCZENIE

Obywatel(ka) ............. syn (córka) .....................

urodzony(a) ............. w ............... przystąpił(a) do

egzaminu wstępnego 198... r. na Wydziale ............. kierunek

studiów zaocznych ......... i uzyskał(a) ocenę z poszczególnych przedmiotów:

Lp. Przedmiot Ocena (słownie)
1
2
3
4
5
6

Kandydat został zakwalifikowany, nie został zakwalifikowany na I rok studiów*).

Przewodniczący Wydziałowej

(pieczęć okrągła szkoły) (Instytutowej) Komisji

do Spraw Rekrutacji

.......... dnia ...... 198... r.

______

*) Niepotrzebne skreślić.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.32.232

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Data aktu: 29/10/1986
Data ogłoszenia: 02/12/1986
Data wejścia w życie: 02/12/1986