Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wypoczynku wakacyjnego i urlopowego w 1986 roku.

M.P.86.15.100
UCHWAŁA Nr 78
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 1986 r.
w sprawie zapewnienia dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wypoczynku wakacyjnego i urlopowego w 1986 r.
W celu zapewnienia warunków do zorganizowania w 1986 r. wypoczynku wakacyjnego i urlopowego dla załóg pracowniczych i członków ich rodzin co najmniej na poziomie roku poprzedniego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Upoważnia się uspołecznione zakłady pracy do zwiększenia jednorazowo w 1986 r. odpisu na zakładowy fundusz socjalny dodatkowo o kwotę 2.300 zł na wymienionych w ust. 3 uczestników organizowanych w 1986 r. wczasów pracowniczych, rodzinnych i profilaktycznych oraz kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy zakładów pracy objętych ustawą z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) oraz nauczycieli i innych pracowników określonych w art. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33), a także spółdzielni pracy tworzących fundusz socjalno-bytowy na zasadach określonych w art. 275 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210 i z 1983 r. Nr 39, poz. 176).
3. Dodatkowo zwiększone środki zakładowego funduszu socjalnego, o których mowa w ust. 1, nalicza się na zakwalifikowanych do korzystania w 1986 r. ze skierowań na zasadach ulgowej odpłatności pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników danego zakładu i ich rodzin, w tym uczestników kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży.
4. Odpis, o którym mowa w ust. 1, obciąża koszty działalności podstawowej.
5. Upoważnia się Ministra Finansów do sfinansowania z rezerwy Rady Ministrów w budżecie centralnym na 1986 r. skutków dodatkowego odpisu na zakładowy fundusz socjalny w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organizacjach społecznych dotowanych z budżetu.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1986.15.100

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów wypoczynku wakacyjnego i urlopowego w 1986 roku.
Data aktu: 19/05/1986
Data ogłoszenia: 06/06/1986
Data wejścia w życie: 06/06/1986