Określenie zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", jego wzoru oraz trybu jego wręczania i noszenia.

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 1967 r.
w sprawie określenia zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", jego wzoru oraz trybu jego wręczania i noszenia.

Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz. U. Nr 12, poz. 63) zarządza się, co następuje:
§  1.
"Medal Komisji Edukacji Narodowej" jest zaszczytną odznaką za zasługi dla oświaty i wychowania.
§  2.
Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", nadawany będzie za wyróżniającą się działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych, a w szczególności:

- autorom wybitnych prac pedagogicznych ważnych dla praktyki szkolnej i zagadnień dydaktyczno-wychowawczych,

- autorom i wydawcom wyróżniających się podręczników i pomocy naukowych oraz osobom, które wykazały się twórczym udziałem w pracach programowych,

- inicjatorom i organizatorom nowych metod nauczania i oddziaływania wychowawczego na młodzież i dorosłych, działaczom społecznym, których działalność przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, nauczycielom za długoletnią wzorową działalność dydaktyczno-wychowawczą, wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego oraz bibliotekarzom i zasłużonym w upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży,

- autorom utworów literackich, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież.

§  3.
1.
Medal posiada kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego. Na licowej stronie Medalu znajduje się wizerunek otwartej księgi przełożonej gałązką laurową oraz w otoku napis: "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na odwrotnej stronie umieszczone są: trzywierszowy napis: "Polska Rzeczpospolita Ludowa", a dolnej i górnej części napisu liście laurowe. Medal nosi się na czerwonej wstążce o szerokości 36 mm z trzema białymi paskami - dwoma po zewnętrznej stronie wstążki o szerokości 5 mm i środkowym o szerokości 2 mm.
2.
Wzór Medalu oraz wzór legitymacji upoważniającej do noszenia Medalu stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  4.
Medal nadaje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra (kierownika urzędu centralnego), któremu podlega szkoła, albo na wniosek innego ministra właściwego ze względu na charakter twórczości lub działalności osoby przedstawionej do odznaki - po zasięgnięciu opinii komisji powołanej w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
§  5.
1.
Medale nadaje się w zasadzie z okazji Dnia Nauczyciela.
2.
Wnioski o nadanie Medalu powinny być zgłoszone nie później niż na dwa miesiące przed uroczystością Dnia Nauczyciela. Jeżeli wręczenie Medalu ma nastąpić w innym terminie, wniosek powinien być zgłoszony przynajmniej na dwa miesiące przed datą zamierzonego wręczenia.
§  6.
1.
Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:
1)
dokładne dane personalne osoby, której wniosek dotyczy,
2)
konkretne i wyczerpujące wymienienie zasług dla oświaty i wychowania, uzasadniające w myśl kryteriów określonych w § 2 nadanie Medalu,
3)
charakterystykę całokształtu pracy zawodowej i społecznej osoby, której wniosek dotyczy.
2.
Wniosek o nadanie Medalu powinien być sporządzony według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
§  7.
1.
Wręczenia Medalu dokonuje Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego lub osoba przez niego upoważniona.
2.
Ewidencję nadanych Medali prowadzi Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
3.
Nadanie Medalu odnotowuje się w aktach personalnych osoby wyróżnionej.
§  8.
1.
Medal nosi się na lewej stronie piersi po polskich orderach i odznaczeniach.
2.
Zamiast Medalu można nosić jego miniaturę lub baretkę.
§  9.
1.
Utrata Medalu następuje w razie skazania na karę utraty obywatelskich praw honorowych.
2.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego może pozbawić Medalu w razie stwierdzenia, że nadanie Medalu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd bądź też osoba wyróżniona dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna Medalu.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wizerunek projektu emblematu "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021